New
Best Seller

กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลปี 2567

คุณสมบัติสินค้า:

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

Share

หัวข้อในการอบรมสัมมนา   

ภาคเช้า  เริ่มเวลา  09.00 น - 12.00 น    
                                 

หมวดที่ 1 การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้างและการจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงาน     

ข้อ. 1  การทำสัญญาจ้าง อาคารโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการประกอบธุรกิจทางการค้าต้องกำหนดอย่างไร..?

ข้อ. 2  การทำสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาเอาซอส เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานให้กับบริษัทฯ ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างอย่างไร..?                                              

ข้อ. 3  การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา ด้านแรงงาน ที่ปรึกษาด้านขบวนการผลิต หรือที่ปรึกษาด้านการตลาด ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาในการจ้าง เช่น สัญญาจ้าง 3 เดือน  สัญญาจ้าง 6 เดือน หรือสัญญาจ้าง 1 ปี ต้องกำหนด เงื่อนไขในการจ้างอย่างไร..?                                                                      

ข้อ. 4  การทำสัญญาจ้างเพื่อรับบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ต้องกำหนดการจ่ายค่าจ้าง การจ่ายสวัสดิการ กำหนดข้อห้าม ต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือมีเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..? (เป็นสัญญาจ้างปลายเปิด)                    

ข้อ. 5  ในกรณีลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงาน การออกหนังสือแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้า และการออกหนังสือเลิกจ้าง ต้องทำอย่างไร..?   

     
ข้อ. 6  กรณีลูกจ้างผ่านการทดลองงาน การออกหนังสือแจ้งพนักงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำและการกำหนดจ่ายค่าจ้าง  การกำหนดจ่ายสวัสดิการ เพื่อมิให้มีผลผูกพันเป็นค่าจ้าง ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายอย่างไร..?

ข้อ 7  กรณีลูกจ้างออกจากงาน  เช่น เกษียณอายุในการทำงาน  ลาออก  ขาดงานเกิน 3 วันนายจ้างปลดออก  เลิกแจ้งโดยจ่ายค่าชดเชยให้   หรือทำผิดวินัยกรณีร้ายแรงนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  กรณีออกจากงานดังนี้ นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างเมื่อใด..?    เช่น

1.)  ค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด  เงินเบี้ยเลี้ยง หรือเงินอื่นๆ

2.) สวัสดิการที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด หรือนายจ้างได้กำหนดให้

3.) วันลากิจได้รับค่าจ้าง  วันลาพักผ่อนประจำปี  วันลาพักผ่อนที่สะสม  เงินประกันการทำงาน

4.) เงินกองทุนต่างๆ 

ข้อ 8  มีตัวอย่าง  การเขียนเอกสารสัญญาและสัญญาจ้างตามข้อ.1 ,2, 3,4,5 และข้อ.6 แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา “ฟรี ”

 
หมวดที่ 2 วินัยและการพิจารณากำหนดความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย

ภาคบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. - 16.00 น     

ข้อ. 1  การทำผิดวินัยที่นายจ้างลงโทษทางวินัยเป็น หนังสือเตือน  หนังสือสั่งพักการทำงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง สั่งให้พักการทำงาน      โดยจ่ายค่าจ้างให้ 50 เปอร์เซ็น  หรือสั่งให้พักการทำงานโดยไม่มีกำหนด และจ่ายค่าจ้างให้ เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด...?        

ยกตัวอย่าง 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย

ข้อ. 2  การทำผิดวินัยในการทำงานที่นายจ้างลงโทษทางวินัยและตีความว่าเป็นความผิดกรณีร้ายแรง และนายจ้างใช้สิทธิเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือไม่จ่ายเงินอื่นใด เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด...? 

ยกตัวอย่าง  10 กรณี พร้อมคำอธิบาย

ข้อ. 3  ในกรณีลูกจ้างปฏิบัติตนละเมิดต่อนายจ้าง และเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม การตีความว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องดำเนินคดีฟ้องลูกจ้าง เพื่อให้ชดใช้ค่าความเสียหาย เป็นความผิดที่เกิดขึ้น ในลักษณะใด...?      
ยกตัวอย่าง  5 กรณี พร้อมคำอธิบาย      

·                 หลักสูตรนี้ วิทยากรจะเน้นทางด้าน ยกตัวอย่างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และ ถาม - ตอบ  จะบรรยายตามหัวข้อ แล้วแนะนำ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนานำไปปฏิบัติในการบริหารงานได้อย่างถูกต้อง  เมื่อลูกจ้างทำผิดวินัย การตีความอะไรเป็นตัวชี้วัด           

·                เพื่อให้ผู้บริหารได้ลงความเห็นว่า กรณีดังนี้ ต้องลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือน กรณีใดเป็นความผิดร้ายแรงและเลิกจ้างได้

·                 เมื่อลูกจ้างดำเนินคดีและเรียกร้องสิทธิทางศาลแรงงาน  เพราะอะไร...? ทำไม...? นายจ้างถึงแพ้คดี และต้องจ่ายเงินเป็นหมื่น หรือเป็นแสนๆ  สาเหตุมาจากอะไร...? การเลิกจ้างมีจุดอ่อนตรงไหน..? นายจ้างจะป้องกันอย่างไร...?

·                 นายจ้างไม่ควร ลองผิด ลองถูก นอกจากจะเสียเวลาแล้ว ต้องเสียเงินอีกด้วย ถ้าอยากรู้จริง อยากปฏิบัติให้ถูกต้อง ต้องเรียนหลักสูตรนี้

 


     

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992/064-325-4946

Line : 096-669-5554/ dtntraining

dtntraining456@gmail.com

  
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : dtntraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้