New
Best Seller

9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

คุณสมบัติสินค้า:

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

Share

หลักการและเหตุผล

            องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงาน  นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ 9 ทักษะยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่ง

           การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.       เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน

2.       เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

3.       เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

4.       เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

5.       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

6.       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Step 1 :  Leadership Skills              

                  -   ถอดรหัสความหมายของคำว่าผู้นำ (Leadership)

                  -   ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับหัวหน้างาน

                  -   การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

           Output : ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

Step 2 :  Task & People Management Skills              

             -   แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

             -   แนวคิดและแนวทางการบริหารคนให้ได้ใจ และได้งาน

             -   เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานตามความสามารถ

                  (Put the Right Man into the Right Job)   

Step 3 :  Communication Skills

                  -   ความสำคัญและความไม่เข้าใจกันในการสื่อสาร

                  -   กระบวนการสื่อสาร (การพัฒนาทักษะ)

                  -   อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข

Step 4 :  Planning & Problem Solving Skills

                  -   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธวิธี และเชิงปฏิบัติการ

                  -   การคิดอย่างเป็นระบบที่เป็นทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

                  -   เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

Step 5 :  Motivation & Delegation Skills 

                  -   เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

                  -   สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ --> PCT. Model

                  -   เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

                  -   Workshop :  Motivation Case Study

Step 6 :  Coaching  Skills

                -   เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  -   เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  -   หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน (OJT)

                  -   Workshop :  Coaching Case Study

Step 7 :  Conflict  Management  Skills

              -   ประโยชน์ของความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์

                  -   โมเดลรูปแบบของความขัดแย้ง

                -   การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

                  -   Workshop :  Conflict Management Styles

Step 8 :  Change Management Skills

                  -   ที่มาของเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

                     -   เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

           -   การจัดทำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Step 9 : Team Management Skills

                   -   การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

                   -   องค์ประกอบและเทคนิคการทำงานเป็นทีม(TEAMWORK)

  ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม
    - Virtual Class Online Training by Conference Meeting Application

   - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    - สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

 

 
 
 


     

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992/064-325-4946

Line : 096-669-5554/ dtntraining

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้