นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่

คุณสมบัติสินค้า:

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

Share

 • วัตถุประสงค์

  1.      เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรได้รับความรู้และความเข้าใจหลักการการบริหารการจัดฝึกอบรม สำหรับการเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

  2.      เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรสามรถวางแผนการดำเนินงาน การประสานงานที่ดีระหว่างวิทยากร และผู้เข้าอบรม พร้อมประยุกต์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

  3.      เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรฝึกทักษะ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างฝึกกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงทั้งวิทยากรและนักพัฒนาบุคลากร สำหรับการนำไปใช้กับการปฏิบัติงาน

  หัวข้อการอบรม

  Chapter 1 บทบาทหน้าที่นักฝึกอบรมและนักพัฒนาบุลคากร (Responsibility)

  ·      คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ดี

  CASE STUDY : ตัวอย่าง ศึกษาบทบาทหน้าที่สำคัญๆ ของตำแหน่งงานนักพัฒนาบุลคากร

  1. ดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

  2. จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้าน

     การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  3. ดำเนินการฝึกอบรม / การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้

  4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

  5. ปฏิบัติงานด้านพัฒนาองค์กรโดยการจัดประชุมและหารือร่วมกับ Learning Organization

     Committee

  6. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆในการจัดทำและนำระบบคุณภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมาใช้งาน

  7. ส่งเสริมการใช้เครื่องมือการพัฒนาตามระบบคุณภาพ

  8. ดำเนินการยื่นขอรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

  9. ดำเนินการแผนงานของการสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร

  10.  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในทุกๆ หน่วยงาน

     อย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อเดือน

  11.  ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  ·      ไขกุญแจ 10 ดอก การบริหารงานจัดฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  ·      เทคนิคการพูดในบทบาทพิธีกรของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

      WORKSHOP : ฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ อาทิ               

     การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม การกล่าวเปิดการอบรม

      การกล่าวแนะนำวิทยากร การกล่าวขอบคุณวิทยากร และการกล่าวปิดการอบรม

  ·      เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ ประกอบการบรรยายและการจัดฝึกอบรม

  Chapter 2 หลักการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา (Theory & Principle)

  ·      การวิเคราะห์ความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจัดฝึกอบรม

  ·      การจัดทำแผนปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ดำเนินการในการฝึกอบรม

  ·      ขั้นตอนการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติในการจัดดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่ก่อนการจัด

      ระหว่างการจัด และภายหลังการจัด

  WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ,  

  Competency, Core Values, Career Path, Training Roadmap, IDP เป็นต้น

  Chapter 3 โมเดลการพัฒนาและเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal & Digital Platform    (Leaning Model & Platform)

  ·      รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กรแบบใหม่ด้วยสูตร 70 : 20 :10

  ·      กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework) จากมาตรฐานต่างๆ ขององค์กร

  ·      การเลือกกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของแผน                

  Chapter 4 การประเมินผลการฝึกอบรมติดตามผล และคิดค่าคุ้มทุนการฝึกอบรม

                   (Evaluation & Follow Up & ROI)

  ·      การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม

  ·      เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม

  ·      แบบฟอร์ม สถิติขั้นพื้นฐาน และการรายงนผลที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม

  ·      การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI)

  WORKSHOP : กรณีศึกษาการเขียนรายงานการฝึกอบรม ตัวอย่างการประเมินผลการฝึกอบรม และตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้วยสูตรวิธีการคำนวนค่าคุ้มทุน

   
  Chapter 5 เทคนิคพิเศษของการบริหารหลักสูตรกับวิทยากร และผู้เข้าอบรม

  5.1    เทคนิคการบริหารวิทยากร

  ·   การออกแบบหลักสูตร

  ·   การกำหนดคุณสมบัติและการสรรหาวิทยากร

  ·   แนวทางการจัดการประเมินผลติดตามผบและการสื่อสารกับวิทยากร

  5.2    เทคนิคการบริหารผู้เข้าอบรม

  ·      แนวทางการบริหารจัดการผู้เข้าอบรม

  ·      กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม

  ·      การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย

  5.3 เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้โดนใจ

  ·      การใช้คำถามเตรียมตัวเอง สำหรับการเขียนหลักสูตร

  ·      การจัดเตรียมสไลด์ประเภทต่างๆ ที่มีในหลักสูตร

  ·      รูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลาย

  Chapter 6 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตอบคำถาม นำเสนอการประยุกต์ใช้ในงานของตนเองให้เหมาะสม

   
  วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

  เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

  { การบรรยาย     { กิจกรรม และเกม    { การแสดงออก

  { กลุ่มสัมพันธ์     { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

  วิทยากรนำการสัมมนา

  ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

    Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER

    ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

    ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

  Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

   ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

   

  อดีตที่ทำงาน

        ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

        ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

        ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

        ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

                       Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

  การศึกษา

                                  - ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

    (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

     A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

  - ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

    (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                          - ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

                            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

    Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

    Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

                            DDI-Development Dimensions International (Thailand)

                            Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY


 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้