การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ ให้เป็น HR มืออาชีพ (รุ่นที่ 27)

คุณสมบัติสินค้า:

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

Share

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2567    เวลา 09.00-16.00 น. 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1.       เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของ HR มือใหม่ และจุดประกายความคิดการทำงานในบทบาทของ "HR มืออาชีพ" ที่โดนใจผู้บริหารและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

2.       เสริมสร้างวิธีการ และเทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่ HR มือใหม่ต้องรู้ ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.       เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ที่ HR มืออาชีพนิยมใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

4.       สามารถจัดทำ Engagement Matrix Plan ในการสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

5.       สามารถจัดทำแผนบริหารงานฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

6.       เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพตนเองจาก HR มือใหม่ให้เป็น HR มืออาชีพ

7.       สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้าน HR ให้ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 
ส่วนที่  1  :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำปรารถนา

o การแปลง 5 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่สู่การปฏิบัติ

o บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่อย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ?

ส่วนที่  2  :  5 บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ และ HR มือใหม่ 
·  5 บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ และ HR มือใหม่ 

·  SMART  HR  แบบ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ส่วนที่  3  :  เครื่องมือการจัดการที่ HR มืออาชีพนิยมใช้ และ HR มือใหม่ต้องเรียนรู้
o ใบกำหนดหน้าที่งานยุคใหม่ (JD Version 4 based on KPI & Competency)

o Competency และ HR Competency

o KPIs และ HR KPIs 

ส่วนที่  4  :  บทบาทและเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ (Recruitment and Selection)
o กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ (Recruitment & Selection Process)

o แหล่งและวิธีการสรรหาบุคลากรของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ

o เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ

ส่วนที่  5  :  บทบาทและเทคนิคการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการของนักบริหารค่าจ้างมืออาชีพ (Compensation and Benefits)
o วิธีการกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ของนักบริหารค่าจ้างมืออาชีพ

o วิธีการปรับค่าจ้างหลังการบรรจุของนักบริหารค่าจ้างมืออาชีพ 

ส่วนที่  6  :  บทบาทและเทคนิคการบริหารแรงงานสัมพันธ์ของนักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ (Employee Relations)
o 8 ภาระกิจหลักที่นักแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกต้องดำเนินงาน

o การสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Activity)

o Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Engagement Matrix Plan

o สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องรู้ 

o กระบวนการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยของนักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ

o Case Study : ปัญหากฏหมายแรงงานที่ HR มักจะตกม้าตาย 

ส่วนที่  7  :  บทบาทและเทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ (Training and Development)
o กระบวนการบริหารงานฝึกอบรมของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ (Training Process)

o 13 วิธีการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ  (Training Needs) 

o เทคนิคการจัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปี (Training Plan) ยุคใหม่ของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ  พร้อมแบบฟอร์มแผนงานฝึกอบรมยุคใหม่

o Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปีขั้นเทพ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายองค์กร

o การประเมินผลการฝึกอบรมด้านการเรียนรู้ และพฤติกรรม นอกตำรา ที่นำมาผลพัฒนาองค์กร พร้อมแบบประเมินผล

ส่วนที่  8  :  บทบาทและเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักบริหารผลการปฏิบัติงานมืออาชีพ (Performance Appraisal)
o 4 เครื่องมือการประเมินผลของนักบริหารผลการปฏิบัติงานมืออาชีพ (Performance Appraisal Tools)

o เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal based on KPIs) พร้อมแบบฟอร์มใบประเมินผล KPIs ประจำปี

o เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถ (Performance Appraisal based on Competency) พร้อมแบบฟอร์มใบประเมินผล Competency ประจำปี

ส่วนที่  9  :  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ HR (Career Path)
o เกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งที่นักพัฒนาสายอาชีพองค์กรชั้นนำนิยมใช้

o Career Path ของสายงาน HR 

ส่วนที่  10  :  การจัดทำแผนปฏิบัติงานด้าน HR (HR Action Plan)
o แนวทางการจัดทำ HR Action Plan ให้เข้าตาผู้บริหาร

ส่วนที่  11  :  เทคนิคการพัฒนาตนเองจาก HR มือใหม่ สู่ HR มืออาชีพ
o 4 เทคนิคการพัฒนาตนเองจาก HR มือใหม่ ให้ก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพ 

o 10 ความสูญเปล่าที่ทำให้ HR ไม่มี Value ในสายตาผู้บริหารและฝ่ายงานอื่น

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :
หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป  

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 
o การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

o การแชร์ประสบการณ์จริงนอกตำรา 

o การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : ที่เน้นการนำไปปรับใช้งานได้ทันทีภายหลังการอบรมสัมมนา โดยการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)ซึ่งกันและกัน 

o การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น 

o การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม
 

 
 
 
 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้