New
Best Seller

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร Train the Trainer สุดยอดการเป็นวิทยาก

คุณสมบัติสินค้า:

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2567 (อบรม 2 วัน) 09.00-16.00 น.

Share

หลักการและเหตุผล

          ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูกเติมเต็มด้วยองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ในการเติมความรู้บางครั้งก็ต้องใช้คำปรึกษาและการแก้ประเด็นในความเข้าใจเพื่อให้แตกฉานในข้อมูล การพัฒนาฝึกอบรมจึงกลายเป็นต้นน้ำของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนับตั้งแต่การคัดเลือกเนื้อหาการพัฒนา การวางแผน การเตรียมความพร้อม การเลือกเครื่องมือของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน หากจะกล่าวว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีนั้นเริ่มต้นและจบโดยผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริง

          ดังนั้นหลักสูตร Train The Trainer จึงเป็นหลักสูตรที่จะสร้างความเข้าใจในทิศทางของผู้ฝึกสอนให้มีความเข้าใจ หลักการ แนวทางและการเลือกเครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เติมเต็มบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

2.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

3.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

4.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและคุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี

5.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสอนงานและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

6.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม

7.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสอนงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

8.       เพื่อให้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ ตรงใจ

หัวข้อการบรรยาย

Day 1

เวลา 09.00-10.30น.

   ความสำคัญและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน Trainer

-สิ่งสำคัญ การพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการ

-หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

-วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนําเสนอ

-การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

-4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

-การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

เวลา 10.30-12.00น.

   หลักของการนําเสนอ

-การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

-การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

-เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

-ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล

-เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง

-พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด

-สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

-การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

เวลา 12.00-13.00น. พักเที่ยง

เวลา 13.00-14.30น.

   การนําเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

-การลดระยะห่างของผู้ฝึกสอนและผู้รับการฝึกสอน

-หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมในแต่ละกระบวนการ

-การพัฒนาความเข้าใจตนเองไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

-การวางรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

-การทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับการฝึกสอน

-การวิเคราะห์แนวทางการตอบสนองกับผู้รับการฝึกสอน

-การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกสอนแบบเก่าและการฝึกสอนแบบใหม่

-เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3 รูปแบบ

เวลา 14.30-16.00น.

   Workshop การฝึกยกระดับความเข้าใจในการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางความเข้าใจของตนเองให้พร้อมสำหรับการพัฒนาบุคลากร

-ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

-สรุปการบรรยาย

—————————————————–

Day2

เวลา 09.00-10.30น.

   ปัญหาใหญ่กับการพัฒนาบุคลากรไม่เป็นผลสำเร็จ

-การแบ่งประเภทผู้รับการฝึกสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการฝึกสอน

-บทบาทการฝึกสอนที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ

-การวางแผนการปรับตัวให้เหมาะสมกับผู้รับการฝึกสอนแต่ละระดับ

-Workshop การวางแผนรูปแบบฝึกสอนแต่ละระดับให้มีความเหมาะสมเห็นผลลัพธ์

เวลา 10.30-12.00น.

   การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอดที่ทรงพลังและน่าสนใจ

-4 องค์ประกอบสำคัญของความเหมาะสมในการฝึกสอน (เวลาบรรยากาศ เครื่องมือ เทคนิค)

-การรับรู้และขั้นตอนของการจดจําที่ผู้ฝึกสอนต้องเข้าใจ

-การจัดลำดับการย่อยเพื่อให้จำได้ง่ายและวัดผลได้

เวลา 12.00-13.00น. พักเที่ยง

เวลา 13.00-14.30น.

   การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจ

-4 เครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดความเข้าใจ

-การออกแบบเพื่อให้ข้อมูลสำคัญเข้าสู่ผู้รับการฝึกสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ

-การเตรียมสื่อต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอน

-Workshop การวางรายละเอียดการบรรยายและการคัดเลือกเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้และการจดจํา

เวลา 14.30น. -16.00น.

 

   การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสอนและการติดตามผลลัพธ์

-องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการฝึกสอนในแต่แบบ (การแยกกลุ่มเรียนรู้แต่ละแบบเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง)

-การเตรียมตนเองให้พร้อมกับการถ่ายทอดและการติดตามผลลัพธ์

-สรุปการบรรยาย

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop


  
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้