เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา (outsource) ต้องบริหารอย่างไร..?

คุณสมบัติสินค้า:

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

Share

วันพุธที่ 8  พฤษภาคม  2567    เวลา 09.00-16.00 น. 

วัตถุประสงค์

ใ   เพื่อให้นายจ้าง, ผู้บริหาร หรือ HR. ทราบถึงการจ้างแรงงานระหว่างพนักงานประจำของบริษัทฯ กับการจ้างแรงงานที่ผ่านบริษัทรับเหมา Outsource แตกต่างกันอย่างไร.. เช่น กรณีลูกจ้างไม่ผ่านทดลองงาน ,การลงโทษทางวินัย ,การย้ายหน่วยงาน หรือการเลิกจ้าง

2.  เพื่อให้ทราบถึงการกำหนดสภาพการทำงานให้ลูกจ้างที่นำเข้าผ่านบริษัท Outsource นายจ้างมีสิทธิกำหนดให้ทำงานแตกต่างไปจากลูกจ้างประจำของบริษัทฯ ได้มากน้อยเพียงใด และมีการเลือกปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น การกำหนดให้ทำงานต้องเข้าทำงานตามกะเช้า   กะบ่าย ,กะดึก , หรือ ต้องออกไปปฏิบัติงานตามไซต์งาน , ออกไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างๆ

3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้ และเป็นกรณีศึกษาในกรณีนายจ้างมีการบริหารงานผิดพลาดเกี่ยวกับ เรื่องการจ่ายค่าจ้าง,ค่าล่วงเวลา หรือ การจ่ายสวัสดิการไม่เป็นไปตามสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้ติดตามทวงถาม เช่น การเรียกร้องสิทธิทางแรงงานจังหวัด หรือ ฟ้องศาลแรงงาน องค์กรจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง..?

หัวข้อการอบรม          

   วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsource มีอะไรบ้าง..?

1.                          บริษัทฯจะต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อพนักงานในองค์กรตามกฎหมายแรงงาน มีอะไรบ้าง..?

·                 ยกตัวอย่าง : วันทำงาน - การจ่ายค่าจ้าง - การจ่ายสวัสดิการ - การลงโทษทางวินัย - การเลิกจ้าง - การจ่ายค่าชดเชย ในกรณีต่างๆ

2.                           ผู้บริหาร หรือ HR. ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน และประเภทของสัญญาจ้างแรงงาน อะไรบ้าง..?

·                 ยกตัวอย่าง : สัญญาจ้างแรงงานปลายเปิด - สัญญาจ้างแรงงานปลายปิด - สัญญาจ้างทำของ - ผู้รับเหมาช่วง หรือ ตัวแทนจำหน่าย

3.                          การทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsource เพื่อให้นำแรงงานเติมเต็มให้กับองค์กร หรือ เพื่อการทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องและ เป็นธรรมต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?  

·                 มีตัวอย่าง : การเขียนสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง - การจ่ายค่าจ้าง - การจ่ายสวัสดิการ - การส่งคืนลูกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

4.                           การจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 กรณีให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?

·                 มีตัวอย่าง :  การระเบียบปฏิบัติการจ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้าง  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

5.                          สภาพการจ้าง และสภาพการทำงานมีความจำเป็นต้องให้ทำงานเหมือนกับพนักงานประจำของบริษัทฯ หรือไม่ เพราะอะไร..?  

·                 ยกตัวอย่าง  :  การได้รับสิทธิวันหยุด - วันลาต่างๆ - การทำงานประจำกะเช้า - ต้องเข้ากะบ่าย - กะดึก

6.                           ขอบเขตการบริหารจัดการ หรือการลงโทษทางวินัยพนักงานที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ทำได้เพียงใด..เช่น  การปฏิบัติงานที่ไม่ผ่านทดลองงาน - การย้ายหน่วยงาน - การลงโทษทางวินัย - การเลิกจ้าง เพราะเหตุในกรณีต่างๆ

·                 มีตัวอย่าง : หนังสือลงโทษทางวินัย - เป็นหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน - หนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

7.                           กรณีนายจ้างมี นโยบายสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อต่อเติมโรงงานหรือติดตั้งเครื่องจักรเป็นเวลา 60 วัน ต้องบริหารจัดการ อย่างไร  และลูกจ้างที่ผ่านบริษัท Outsource จะได้รับค่าจ้างจากใคร..?   

·                  มีตัวอย่าง : การทำหนังสือ แจ้งต่อภาครัฐเพื่อให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างร้อยละ 75  ของค่าจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

8.                          กรณีนายจ้างประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจจนเกิดวิกฤต เป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่มีงานทำ,นายจ้างไม่มีรายได้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ลูกจ้างหยุดงาน 60 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างจะได้รับการว่างงานอย่างไร..?  

·                มีตัวอย่าง : การทำหนังสือ แจ้งภาครัฐเพื่อวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับสิทธิว่างงาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

9.      เมื่อนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมีนโยบาย ยกเลิกสัญญาจ้างบริษัทรับเหมา Outsource ก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·                  ยกตัวอย่าง : การรับผิดต่อบริษัท Outsource กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนด และการส่งมอบแรงงานคืนต่อบริษัท Outsource             

11. กรณีนายจ้างส่งมอบลูกจ้างคืนต่อบริษัท Outsource ไปแล้ว เมื่อบริษัท Outsource ไม่สามารถจัดส่งลูกจ้างไปทำงาน ณ ที่บริษัทฯ แห่งใหม่ได้ลูกจ้างจะรับสิทธิอะไรบ้าง..?

·                 ยกตัวอย่าง  : ลูกจ้างไม่ได้ทำงานจะได้รับค่าจ้างจากใคร.. จะได้รับการว่างงานจากประกันสังคมหรือไม่..

12.  กรณีบริษัท Outsource จัดส่งลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน นายจ้างต้องตรวจสอบอะไรบ้าง..?

·                 ยกตัวอย่าง  : การตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Visa ) -ใบอนุญาตให้ทำงาน - บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว - บัตรพิสูจน์สัญชาติ

13.  กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในบริษัทฯ องค์กรจะได้รับผลกระทบ อะไรบ้าง..?

 14.  กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ทำความเสียหายต่องาน แล้วออกจากงานไป ใครคือผู้รับผิดชอบ ในทางเสียหายต่องาน

 15.  เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ประสบอันตราย , เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการทำงาน องค์กรจะได้รับผลกระทบอย่างไร..?

 16.  ข้อเปรียบเทียบการจ้างแรงงานที่นำเข้าผ่านบริษัท Outsource เกิดผลดี และแตกต่างจากการจ้างแรงงานประจำของบริษัทฯ อย่างไร..?

 17.  กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ,จ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้างผ่านบริษัท Outsource เมื่อบริษัท Outsourceไม่จ่าย ให้กับลูกจ้าง ในกรณีนี้ลูกจ้าง บริษัท Outsource จะติดตามทวงถาม หรือ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก ใคร..?

 18.  เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ปฏิบัติงานกลับบริษัทฯ ไปจนเกษียณอายุ ในการทำงานจะได้รับ ค่าชดเชยตามค่าจ้าง,ตามอายุในการทำงาน , ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 กับใคร..?

 19.  ข้อควรระวัง : การฟ้องคดีย้อนหลัง ตาม มาตรา 11/1 เพื่อเรียกร้อง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 20.  อายุความในการเรียกร้องสิทธิ และ ค่าดอกเบี้ย หรือสิทธิ ในการเรียกเงินเพิ่มใน กรณีต่างๆ                        
·     ถาม - ตอบ - แนะนำ

·     ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้อง

·     ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย
 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้