Effective Meeting Report Writing

คุณสมบัติสินค้า:

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม...สำหรับมือใหม่สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

Share

สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

หลักการและเหตุผล

    การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  องค์กรต่าง ๆ  จึงมีแผนการพัฒนาบุคลากรของตนเองใหทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  ทั้งผู้บริหาร และบุคลากรจำเป็นต้องมีการประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธการวางแผนการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  การพัฒนาปรับปรุงการทานให้ดีขึ้น  ซึ่งจะต้องจัดประชุม มีกระบวนการจดบันทึก และเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            การจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม  การจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบันทึกและเขียนรายงานการประชุมด้วยความเข้าใจตรงตามหลักการ พร้อมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การประชุมนั้น  ๆ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การฝึกอบรมจึงเน้นให้เห็นความสำคัญถึงเทคนิคการจดรายงานการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งฝึกฝนพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

วัตถุประสงค์   

1.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และความเข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องตามเทคนิคการเขียนรายานการประชุมอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน

2.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะตามหลักการเขียนรายงานการประชุมที่ดี และพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร

3.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม

 
หัวข้อการอบรม

1.       แนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม

§  คุณสมบัติของผู้จดบันทึกและการเขียนรายงาน

§  ประเภทของรายงานการประชุม

2.       ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของรายงานการประชุม

3.       ปัญหาและอุปสรรคการเขียนรายงานการประชุม

4.       การวางแผนการเขียนรายงานการประชุม

5.       รูปแบบการเขียนรายงานการประชุมทางการและไม่ทางการ

§  ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนแบบทางการและไม่ทางการ

6.       วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

§  ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุม

§  กรณีศึกษา ศึกษารูปแบบการเขียน ภาษาที่ใช้เรียบเรียงในรายงานการประชุม

7.       การใช้ภาษาเขียนและการเรียบเรียงในรายงานการประชุม

8.       การเขียนและการวิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม

§  WORKSSHOP ฝึกทักษะการเขียน การใช้ภาษาและเรียบเรียงรายงานการประชุม

9.       เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

§  คิดก่อนลงมือเขียนตามหลักการ 5W1H

§  วางเค้าโครงแบบ 3 ส่วน

§  การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

10.   สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย         { กิจกรรม และเกม        { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์        { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

  •   Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER
  •   ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
  •   ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ
  • Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
  •   ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี
อดีตที่ทำงาน

  • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
  • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
  • Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

- ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 - ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

                          DDI-Development Dimensions International (Thailand)

                          Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY
 


    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้