ยืนยันอบรม 14 June 23 หลักสูตร QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : All product

Share

Onsite Training / Online by Zoom  กฎหมายแรงงาน
 
ยืนยันจัดอบรม  หลักสูตร QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 


                               วันพุธที่  14 มิถุนายน  2566 
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.   (6 ชม.)        

สถานที่ Rembrandt Hotel Bangkok สุขุมวิท ซอย 18-20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร  : อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง
สมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!


หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันภายใต้แรงกดดันควบคุมด้วยสภาวะของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และสิ่งที่ทำให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้นั้น มีความลำบากมากขึ้น หลายบริษัทจึงมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงด้วยเครื่องมือต่างๆที่มีประสิทธิภาพที่เน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งการนำเครื่องมือหรือกิจกรรม QC Story มาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลากรที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม QC Story  ที่ต้องมีทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะการฟัง (Listening), ทักษะการตั้งคำถาม (Questioning), ทักษะการให้โอกาสแลกเปลี่ยนความคิด (Sharing), ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving), ทักษะการแก้ไขข้อขัดแย้ง (Resolving Conflict), ทักษะการยอมรับผู้อื่น (Accepting Others), ทักษะการนำเข้าสู่การอภิปราย (Leading), และทักษะการบริหารเวลา (Time Management)  

ดังนั้น ปัจจุบัน QC Story ได้รับการพิจารณาให้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่ใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาเพิ่มจากขั้นตอนการจัดทำรายงาน QC Story (คิวซีสตอรี่) คือ “ขั้นตอนการแก้ไขหรือปรับปรุงยกระดับ ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึงเรื่องราวโครงการของกระบวนการทำงาน ผ่านกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบ


วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนแนวทางและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QC Story อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความเข้าใจต่อการดำเนินกิจกรรม QC Story อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวทางการ เรียนรู้โดยการนำปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา อย่างเป็นรูปแบบ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม QC Story ร่วมกับวิทยากรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์และสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้ดียิ่งขึ้น
 

หัวข้อการอบรม  :  เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา  08.30-09.00 น.)

Session 1: ทบทวนความเข้าใจ

1.          ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ

2.          จิตสำนึกในการทำกิจกรรม QCC

3.          หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน

4.          ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา

5.          ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ PDCA

6.          แนวทางการดำเนินกิจกรรม QC Story ให้ประสบผลสำเร็จ

7.          เครื่องมือในการดำเนินกลุ่มกิจกรรม QC 7 Tools, ECRS, 5Why Analysis, 5W 1H +2H

Session 2: ขั้นตอนกิจกรรม QCC

1.          การเลือกหัวข้อปรับปรุง

2.          ให้เหตุผลในการกำหนดหัวข้อ

3.          วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน

4.          ชี้บ่งต้นตอของปัญหา คัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาและวางแผนกิจกรรม

5.          ดำเนินการตามแผน

6.          เฝ้าติดตาม และประเมินผลกิจกรรมที่ปฏิบัติ

7.          การจัดทำมาตรฐาน

8.          ศึกษาปัญหาอื่นและเลือกหัวข้อปัญหาครั้งถัดไป

Session 3: Workshop เทคนิคการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC (QC Story)

Session 4: Workshop การมุ่งเน้นค้นหากับดักที่ทำให้การทำกิจกรรม QCC ไม่ประสบความสำเร็จ

Session 5:  สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม

กลุ่มเป้าหมาย : วิศวกร หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้าแผนก หัวหน้าหน่วย และพนักงานระดับปฏิบัติการที่บริษัทกำหนด  

ระยะเวลาอบรม/สัมมนา :  1 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ตามที่องค์กรกำหนด

แนวทางการเรียนรู้ :  (Theory 40 % and Practical 80%)

วิทยากร      อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง


 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    

คุณธนนันท์     096-669-5554   Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter

www.dtntraining.com ,E-mail : dtntraining456@gmail.com  

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : dtntraining456@gmail.com   Line : jiwtraining (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

  
 
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้