การบริหารงานของ HR มือใหม่

คุณสมบัติสินค้า:

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!! มีตัวอย่าง >> การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย“ ฟรี ” ทุกข้อ

Share

สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

 

วัตถุประสงค์ 

   1.        เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ด้าน การสรรหา ว่าจ้าง คัดเลือก พนักงานใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรและทราบเทคนิคการสัมภาษณ์งาน-การยิงคำถาม-การวิเคราะห์คำตอบ-การคัดเลือกคนให้ได้คนให้ตรงกับสายงาน

2.        เพื่อให้ทราบถึงการเขียนสัญญาจ้าง-การกำหนดเพื่อจ่ายค่าจ้าง-สวัสดิการและการออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้สวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับไม่ผูกพันกับค่าจ้างหรือลูกจ้างไม่สามารถเอาไปรวมเป็นค่าจ้างในกรณีออกจากงาน

3.        เพื่อให้รู้ลึก-รู้จริงต่อการทราบเทคนิคการออกหนังสือเตือน-หนังสือสั่งพักงาน-การออกหนังสือเลิกจ้าง เขียนให้ดี ให้มีผลทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิภายหลังได้ ต้องออกหนังสือเลิกจ้างอย่างไร..

หัวข้อการสัมมนา

 1.       การตรวจสอบตามตำแหน่งงานเพื่อเติมเต็มตามสายงาน ตามนโยบายของนายจ้างที่กำหนดขึ้น

·   ยกตัวอย่าง  จำนวน-ตำแหน่งงาน-สถานที่ปฏิบัติงาน-ลักษณะสภาพการทำงาน พร้อมคำอธิบาย

2.       การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่เพื่อให้ได้คนให้ตรงกับสายงานตามนโยบายของนายจ้าง

·   ยกตัวอย่าง  เพศ-อายุ-การศึกษา-ประสบการณ์-ความสามารถพิเศษ พร้อมคำอธิบาย

3.       การพิจารณาสรรหาถึงแหล่งที่มาของแรงงานตามสถานที่ต่างๆ

·   ยกตัวอย่าง  ที่มาของแรงงาน 7 ช่องทาง

4.       เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การใช้จิตวิทยาในการถามและการวิเคราะห์คำตอบเพื่อเก็บข้อมูลนำไปพิจารณา

·   ยกตัวอย่าง  การยิงคำถามเพื่อให้ทราบเบื้องลึกของความสามารถ พร้อมคำอธิบาย

5.       การทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดทักษะและองค์ความรู้ทางการศึกษาหรือประสบการณ์

·   ยกตัวอย่าง  การทำข้อสอบ-การตอบคำถามกรณีข้อสอบบรรยาย พร้อมคำอธิบาย

6.       การตรวจร่างกาย - ตรวจบุคลิกภาพต่างๆในภาพรวมของพนักงานใหม่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

·   ยกตัวอย่าง  การตรวจร่างกาย-ตรวจสอบรอยสัก-ใบรับรองแพทย์ พร้อมคำอธิบาย

7.       การกำหนดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการของลูกจ้างระดับบริหารที่รับค่าจ้างเป็นรายเดือนต้องกำหนดอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  เวลาทำงาน-เวลาพัก-ค่าล่วงเวลา-ค่าตำแหน่ง-ค่าสวัสดิการ-โบนัส พร้อมคำอธิบาย

8.       การกำหนดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการของลูกจ้างระดับปฏิบัติการที่รับค่าจ้างเป็นรายวันต้องกำหนดอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  เวลาทำงาน-เวลาพัก-ค่าล่วงเวลา-ค่าสวัสดิการ-โบนัส พร้อมคำอธิบาย

9.       การกำหนดค่าจ้างและกำหนดสวัสดิการในระหว่างทดลองงานหรือในระหว่างขยายเวลาทดลองงานต้องกำหนดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิแตกต่างจากการผ่านทดลองงานอย่างไร..?

·   ยกตังอย่าง การลาหยุดงาน-การจ่ายค่าจ้าง-การจ่ายสวัสดิการ พร้อมคำอธิบาย

10.   การคัดเลือกพนักงานใหม่และเปรียบเทียบกับผู้สมัครท่านอื่นเพื่อรับเข้าทำงานพิจารณาจากอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง  ความสามารถในด้านต่างๆ-ความพร้อมในภาพรวม พร้อมคำอธิบาย

11.   การทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน ต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ-เงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

12.   นายจ้างมีสิทธิเรียกเพื่อรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างมีตำแหน่งงานใดบ้างและมีสิทธิเรียกรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างได้ไม่เกินเท่าใด..?

·   ยกตัวอย่าง  นายจ้างมีสิทธิเรียกรับเงินประกัน 10 ตำแหน่งงาน  พร้อมคำอธิบาย

13.   การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ทราบถึงสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างหรือระเบียบปฏิบัติ วินัยในการทำงานและโทษทางวินัย

·   ยกตัวอย่าง การได้รับสิทธิด้านค่าจ้าง สวัสดิการ และการสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างในกรณีต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

14.   การตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติให้พนักงานใหม่ที่ผ่านการประเมินผลการทำงานจากหัวหน้างานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำขององค์กรพิจารณาจากอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง  เอกสารการรับรองจากหัวหน้างาน-การปฏิบัติตนทางวินัย   พร้อมคำอธิบาย

15.   การทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการประเมินผลการทำงานแล้ว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ-ข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

16.   นายจ้างทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลงกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายนำไปปฏิบัติไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

·   ยกตัวอย่าง  การทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลง 7 กรณี พร้อมคำอธิบาย

17.   ทำสัญญาจ้างพนักงานที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีก ต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

18.   ทำสัญญาจ้างพนักงานตำแหน่งงานที่ปรึกษาด้านแรงงาน-ด้านการผลิต-ด้านการตลาด เพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงานต้องกำหนดเงื่อนไข การจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

19.   ทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมา (outsource) เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

20.   การกำหนดและจ่ายเงินเพิ่มอันนอกเหนือจากค่าจ้างต้องกำหนดเงื่อนไขของการได้รับสิทธิอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  ค่าเดินทาง-เบี้ยขยัน-ค่าเข้ากะ-ค่าอาหาร-ค่าเสื่อมรถยนต์ พร้อมคำอธิบาย

21.   จ่ายค่าสวัสดิการ ให้ลูกจ้างเพื่อป้องกันสวัสดิการที่จ่ายให้ไม่ให้มีผลผูกพันกับการเอาไปรวมเป็นค่าจ้างต้องเขียนระเบียบและกำหนดเงื่อนไขการจ่ายอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนระเบียบการจ่ายสวัสดิการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

22.   การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัส เพื่อให้ผูกพันกับการปฏิบัติตนผิดวินัยในการทำงาน เช่นใบเตือน-พักงาน-ขาดงาน ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายให้ลูกจ้างได้รับสิทธิยอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนระเบียบการจ่ายเงินโบนัส แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

23.   การ สร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจ ให้พนักงานรักองค์กรและให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การจ่ายค่าจ้างตามตำแหน่งงาน-การจ่ายสวัสดิการ พร้อมคำอธิบาย

24.   การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ผู้บริหาร-หัวหน้างาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การทำกิจกรรมภายใน-การทำกิจกรรมภายนอก พร้อมคำอธิบาย

25.   ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆนายจ้างหักค่าจ้างไม่ได้ จึงมีนโยบายให้หักค่าจ้างได้โดยไม่ทำให้ผิดกฎหมายต้องออกระเบียบการมาปฏิบัติงานอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกระเบียบปฏิบัติกรณีมาสาย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

26.   ในแต่ละปีลูกจ้างมีพฤติกรรมลาป่วยมาก เพื่อเป็นการให้สิทธินายจ้างกำหนดกฎเกณฑ์การลาป่วยและเข้าตรวจสอบวันลาป่วยของลูกจ้างได้นายจ้างต้องออกระเบียบปฏิบัติอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกระเบียบปฏิบัติการลาป่วย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

27.   กรณีลูกจ้างแจ้งเอกสารหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนายจ้าง-ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์แก่ตน เช่น เพื่อเข้าทำงาน-ผ่านการทดลองงานหรือได้รับสิทธิการลาต่างๆจะมีความผิดอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  เทคนิคการตรวจสอบเอกสาร-การพิจารณาลงโทษทางวินัย  พร้อมคำอธิบาย

28.   นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานนายจ้างบอกไม่รับเข้าทำงานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างต่อลูกจ้างอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงานต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

29.   นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานลูกจ้างไม่มาทำงานนายจ้างสืบทราบว่าไปทำงานที่แห่งใหม่จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างต่อนายจ้างอย่าไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงานต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

30.   กรณีนายจ้างได้รับหนังสือจากกองบังคับคดีให้หักเงินค่าจ้างลูกจ้างเพื่อชดใช้หนี้ตามคำพิพากษาของศาล นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างมีเงินอะไรบ้าง..ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  เงินที่นายจ้างมีสิทธิหักและการดำเนินการต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

31.   นายจ้างมีนโยบายปิดกิจการเป็นบางส่วนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้นายจ้างไม่มีงานจึงมีนโยบายไม่ให้ลูกจ้างเข้าทำงานนายจ้างต้องแจ้งภาครัฐ-ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกหนังสือแจ้งภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

32.   นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด-ให้เกษียณงานก่อนกำหนด เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าใดๆ ภายหลังได้นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายหรือกำหนดเป็นนโยบาย-เป็นโครงการอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนโครงการเกษียณงานก่อนกำหนด แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

33.   นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุ ลูกจ้างลางาน-หยุดงานมาก หรือหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าใดๆภายหลังได้ นายจ้าง ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

34.   ในกรณีนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายลดค่าจ้าง พนักงานชั่วคราวทุกตำแหน่งงาน 20% ของค่าจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การกำหนดให้เป็นวันลา-การเปลี่ยนวันทำงาน พร้อมคำอธิบาย

35.   นายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายไม่จ่ายค่าตำแหน่งงาน-ค่าเดินทาง-ค่าน้ำมันรถยนต์-ค่าโทรศัพท์ เป็นการชั่วคราว ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การให้เหตุผลของนายจ้าง-การดำเนินการต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

36.   ในกรณีลูกจ้างทำความเสียหายต่อนายจ้างคิดมูลค่าเป็นเงิน 100,000 บาท แล้วออกจากงานไปกรณีนี้นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง-เงินประกัน-เงินกองทุน ทำได้ไหม...เพราะเหตุใด..?

·   ยกตัวอย่าง  การตรวจสอบสัญญาจ้าง-สัญญาการประกัน-ระเบียบของกองทุน พร้อมคำอธิบาย

37.   เมื่อลูกจ้างยื่นใบลาออกแล้วไม่ทำงานอยู่ให้ครบ 30วัน ตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามสัญญาจ้างทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  ตำแหน่งงาน-ความเสียหายที่เกิดขึ้น-การชดใช้ค่าเสียหาย  พร้อมอธิบาย

38.   ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างไปทำงานหรือนำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างในกรณีลูกจ้าง ฝ่าฝืน จะมีความผิดอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้าง พร้อมคำอธิบาย

39.   การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือนหรือหนังสือสั่งพักงานเป็นความผิดอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเตือน หนังสือสั่งพักงานแจก ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมคำอธิบาย

40.   การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทาวินัยเป็นกรณีร้ายแรงและต้องเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยฺเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด..?

มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมคำอธิบาย

·     ถาม - ตอบ - แนะนำ

·     ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย                   

ระยะเวลาอบรม 1 วัน   วันละจำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
 

 

 


    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้