เจาะลึก เอกสารสัญญา ระเบียบปฎิบัติ 39 ประเด็น ที่นายจ้าง และ HR ห้ามพลาด

คุณสมบัติสินค้า:

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

หมวดหมู่ : March 2024

Share

วันพุธที่  20  มีนาคม  2567 เวลา 09.00-16.00 น. 


หัวข้อการสัมมนา

ข้อ.1  การเขียนสัญญาจ้างแรงงาน (ที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้าง 6 เดือน หรือ 1 ปี )

ข้อ.2  การเขียนสัญญาจ้างทำของ (กรณีว่าจ้างนิติบุคคลหรือบุคคลเพื่อผลิตสินค้าให้กับกิจการบริษัทฯ)

ข้อ.3  การเขียนสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง outsource (เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานในบริษัทฯ)

ข้อ.4  การออกหนังสือแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้า (กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง outsource) 

ข้อ.5  การออกหนังสือเลิกจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง outsource (ในกรณีบริษัทฯบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด) 

ข้อ.6  การเขียนสัญญาค้ำประกันการทำงาน (บุคคลภายนอกค้ำประกันพนักงานเข้าทำงาน)

ข้อ.7  การเขียนสัญญาบันทึกข้อตกลงเพื่อรับค่าคอมมิชชั่น (โดยไม่ขอรับค่าล่วงเวลา)

ข้อ.8  การเขียนสัญญาเพื่อให้พนักงานชดใช้ค่าความเสียหาย (กรณีมีความเสียหายจากการทำงาน)

ข้อ.9  การเขียนสัญญากู้ยืมเงินบริษัทฯ (กรณีให้พนักงานในบริษัทฯกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย)

ข้อ.10  การเขียนสัญญาบันทึกข้อตกลงที่ส่งพนักงาน (ไปอบรมสัมมนาหรือไปศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ)

ข้อ.11  การเขียนสัญญาบันทึกข้อตกลง (การรักษาความลับข้อมูลทางการค้าของบริษัทฯ)   

ข้อ.12  การเขียนสัญญาจ้างพนักงานประจำต้องกำหนดค่าจ้าง สวัสดิการข้อห้ามและมีเงื่อนไขการจ้างงานอย่างไร..?                                             

ข้อ.13  การออกหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีกต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

ข้อ.14  การออกหนังสือแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ไม่ผ่านการทดลองงานต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

ข้อ.15  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีพนักงานไม่ผ่านการทดลองงานต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

ข้อ.16  การออกหนังสือแจ้งการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯต้องเขียนอย่างไร..?

ข้อ.17  การออกหนังสือบันทึกข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติงานต้องกำหนดอย่างไร..?

ข้อ.18  การออกหนังสือบันทึกข้อตกลงให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯต้องกำหนดอย่างไร..?

ข้อ.19  การออกระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงานสาย ต้องแจ้ง ต้องลาในเวลามาทำงานสายอย่างไร..?

ข้อ.20  การออกระเบียบปฏิบัติการทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร..?

ข้อ.21  การออกระเบียบปฏิบัติการลากิจ ต้องมีข้อกำหนดให้พนักงานลางานอย่างไร..?

ข้อ.22  การออกระเบียบปฏิบัติการลาพักผ่อน ต้องมีข้อกำหนดให้พนักงานลางานอย่างไร..?

ข้อ.23  การออกระเบียบปฏิบัติการลาป่วย ต้องมีข้อกำหนดให้พนักงานลางานอย่างไร..?

ข้อ.24  การออกประกาศ นโยบายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องมีข้อกำหนดให้พนักงานปฏิบัติอย่างไร..?         

ข้อ.25  การออกประกาศ กรณีพนักงานทำผิดวินัยเป็นความผิดกรณีร้ายแรง คือการปฏิบัติตนอย่างไร..?

ข้อ.26  การออกประกาศ ห้ามมิให้พนักงานโพสต์ข้อความด่าทอนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานลงทางสื่อต่างๆ

ข้อ.27  การออกประกาศ ห้ามพนักงานเกี่ยวข้องกับสารเสพติดประเภท กระท่อม กัญชง กัญชา สารเสพติดทุกประเภท

ข้อ.28  การออกประกาศ ห้ามมิให้พนักงานนำบุคคลภายนอกเข้ามากระทำการใดๆในบริษัทฯโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ.29  การออกหนังสือลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือตักเตือนด้วยวาจาและทำเป็นบันทึก ต้องกำหนดอย่างไร..?

ข้อ.30  การออกหนังสือลงโทษทางวินัยตักเตือนเป็นหนังสือ ต้องกำหนดความผิดอย่างไร..?

ข้อ.31  การออกหนังสือลงโทษทางวินัยตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องกำหนดไม่ให้ผิดซ้ำคำเตือนอย่างไร..?

ข้อ.32  การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักการทำงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ต้องกำหนดความผิดอย่างไร..?

ข้อ.33  การออกหนังสือบันทึกกรณีพนักงานไม่ยินยอมรับความผิดในหนังสือเตือน

ข้อ.34  การออกหนังสือแจ้งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (ในกรณีบริษัทฯปิดงานชั่วคราว)

ข้อ.35  การจัดทำหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ (ต้องกำหนดให้มีเงื่อนไขในการลาออกอย่างไร..)

ข้อ.36  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณี (พนักงานหยุดงานมาก หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน)

ข้อ.37  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณี (บริษัทฯได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ)

ข้อ.38  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณี (บริษัทฯเปิดโครงการให้พนักงานเกษียณงานก่อนกำหนด)

ข้อ.39  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีพนักงานทำผิดวินัยร้ายแรง (บริษัทฯเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย)

·      ผู้เข้าร่วมสัมมนา : นายจ้าง - ผู้บริหารฝ่าย HR. - บุคคลทั่วไป

·      มีตัวอย่าง : เอกสาร 39 ข้อนี้ แจกให้กับสำหรับท่านที่เข้าร่วมสัมมนา “ ฟรี ” ทุกข้อ

·      ถาม - ตอบ - แนะนำ : ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนาฟรีตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย

·      ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. - บุคคลทั่วไป

·      ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 
 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้