เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้

คุณสมบัติสินค้า:

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

หมวดหมู่ : January 2024

Share

วันพฤหัสบดีที่  25  มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. หลักการและเหตุผล :

พนักงานติดตามหนี้มีส่วนสำคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรหากการติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพและติดตามหนี้คืนไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหนี้เสียจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดหนี้เสีย  การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือติดต่อลูกหนี้ยาก (ไม่ยอมรับโทรศัพท์) ในบางกรณีลูกหนี้อาจจะยอมรับโทรศัพท์แต่จะบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้เมื่อพบปัญหาเหล่านี้ต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา“ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้”รวมถึงการใช้คำพูดและน้ำเสียงเพื่อจูงใจหรือเพื่อกดดันให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญาฯ การเรียนรู้และนำทักษะการเร่งรัดหนี้สินมาใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้กลับคืนมาได้มากที่สุด

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในการติดตามหนี้ที่ถูกต้องและวิธีการใช้คำพูดกับลูกหนี้โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง (NEGOTIATIONSKILLS) มาประยุกต์ใช้กับลูกหนี้ในแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้ผู้เข้าฝึกอบรมจะสามารถนำจุดแข็งไปใช้และในบางครั้งหากเกิดข้อโต้แย้งจากลูกหนี้หรือพบปัญหาเฉพาะหน้า ต้องใช้ทักษะในการเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยไม่เปิดช่องว่างหรือเปิดจุดอ่อนให้ลูกหนี้นำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ในภายหลัง

ดังนั้นหลักสูตร “เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้   ”จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆจากการเรียนรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาและเรียกเก็บเงินได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์จะส่งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจมีสภาพคล่อง และ มีกำไรโดยที่จะ”ได้ทั้งเงิน และได้ทั้งใจลูกหนี้”

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

 

หัวขัอการอบรม

1.         ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก ?                  

2.         บทบาท และหน้าที่ & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ

3.          ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้

- การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

                                         - ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

                                         - คำพูด ,น้ำสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง  

                           4. ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท            

                           5. การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่อรอง ” )          

                           6. อำนาจในการต่อรอง

                           7.. ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง                                                  

8. เวทีการเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )                                               

9. กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ มี 6 ขั้นตอน

10. ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ

11. กฏหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้                                                                    

12. หนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้

13. พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม          ( ข้อปฏิบัติ / ข้อห้าม )

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้:-

1. ทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้

2. สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย“เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”

3. สามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ชำระหนี้

 

 

 

กำหนดการฝึกอบรม

เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้

                                                                  

        เวลา                                       รายละเอียด (หัวข้อการฝึกอบรม)                                                                 

9.00 – 10.30 น.                              ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก ?                                                                                                    Pre – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical

                                                       บทบาท และหน้าที่ & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ

                                                       ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้                                                                                                                             - การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

                                                       - ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

                                                       - คำพูด ,น้ำสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง

10.30 – 10.45 น.              ********     Coffee break              ********                                                                 

10.45 – 12.00 น.                            ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท                                               

                                                       Role – Play การรับมือกับลูกหนี้ 3 ประเภท 

12.00 – 13.00 น.              ********      พัก เที่ยง               ********                                                                  

13.00 – 14.30 น.                            การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่อรอง ” )                                        

                                                       อำนาจในการต่อรอง

ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง                                       

เวทีการเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )                                                      

กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ มี 6 ขั้นตอน

ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ             

14.30 – 14.45 น.              ********      Coffee break               ********                                                                               

14.45 – 15.30 น.                            กฏหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้                                                                                                                              * หนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้

      * พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม

         ( ข้อปฏิบัติ / ข้อห้าม )

15.30 – 16.00 น.              Post – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical           

********************************                

 
 
 

 
 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้