Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด

คุณสมบัติสินค้า:

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

หมวดหมู่ : February 2024

Share

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!วัตถุประสงค์

 

1.         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง การ Updateของกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดในปี 2566 มีกรณีใดบ้าง… และการได้รับสิทธิของผู้ประกันตน ตาม ม.33 จากกองทุนประกันสังคมมีกรณีใดบ้าง หรือในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่นอกเหนือจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลและการขาดรายได้อย่างไร..?

 

2.         เพื่อให้ผู้ประกันตน ตาม ม.33 ทราบถึงการได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ในกรณีเจ็บป่วย ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย การได้รับสิทธิเงินบำเหน็จ เงินบำนาญชราภาพ หรือการได้รับสิทธิ กรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมมีกรณีใดบ้าง..?

                

หัวข้อในการอบรม                                                                                     

           *** หมวด1: การได้รับสิทธิของผู้ประกันตนจากกองทุนประกันสังคม***

1.      วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น มีจุดประสงค์หลักอย่างไร..?

2.      ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ตาม ม.33 จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมมีกรณีใดบ้าง..?

3.      กรณีเจ็บป่วยนอกเวลาทำงาจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิอย่างไร..?

4.      ในระหว่างเจ็บป่วยและหยุดงานจะได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคมอย่างไร..?

5.      กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิได้ต้องดำเนินการอย่างไร..?

6.      กรณีทันตกรรม – ขูดหินปูน – ถอนฟัน – อุดฟัน – ผ่าฟันคุด -ใส่ฟันเทียม จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

7.      กรณีคลอดบุตร การได้รับสิทธิของผู้ประกันตนหญิงและผู้ประกันตนชาย จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

8.      กรณีลาตรวจครรภ์ และลาคลอดบุตรจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

9.      กรณีสงเคราะห์บุตรจะได้รับสิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร..?

10.  กรณีทุพพลภาพร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

11.  ในกรณีตายหรือสูญหาย จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมอย่างไร..?

12.  กรณีชราภาพและเงินบำเหน็จชราภาพ มีเงื่อนไขในการส่งและจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

13.  การได้รับสิทธิเงินบำนาญชราภาพ มีเงื่อนไขในการส่งและจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

14.  กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน หรือ ( 5 ปี ) จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

15.  ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย กฎหมายบัญญัติไว้ให้ได้รับสิทธิมีใครบ้าง..?

16.  กรณีว่างงาน ด้วยเหตุ ถูกเลิกจ้างโดยผิดวินัยร้ายแรง – ถูกเลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย – ลาออก จะได้รับสิทธิอย่างไร..?      

 

*** หมวด2: การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนเงินทดแทน ***

17.  วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้น มีจุดประสงค์หลักอย่างไร..?

18.  เมื่อลูกจ้างเข้าปฏิบัติงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนเมื่อใด..?

19.  การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่า อย่างไร..?

20.  การเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่า อย่างไร..?

21.  การสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?

22.  ในเวลานอกการทำงานเมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องมาจากการปกป้องทรัพย์สินของนายจ้างเป็นการกระทำลักษณะใด

23.  เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองอะไรบ้าง..?

24.  ในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

25.  หน้าที่ของนายจ้างในการนำส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

26.  ค่ารักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษากองทุนเงินทดแทนมีอัตราจ่ายอย่างไร..?

27.  ค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวและไม่สามารถทำงานได้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

28.  ยกตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบ การจ่ายค่าตอบแทน ตามค่าจ้างในกรณีต่างๆ

29.  ค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

30.  ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

31.  ค่าทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

32.  ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย กฎหมายบัญญัติให้ได้รับสิทธิมีใครบ้าง..?

·    ถาม – ตอบ – แนะนำ

·    ผู้เข้าร่วมสัมมนา – นายจ้าง – ผู้บริหาร – พนักงานทุกระดับ

·    ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย
 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้