ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement) และเทคนิคการเป็น Internal Audit ISO 9001:2015 แบบมืออาชีพ

คุณสมบัติสินค้า:

วันที่ 24-25 มกราคม 2567 พิเศษ สมัคร 2 ท่านลด 800-

หมวดหมู่ : January 2024

Share

วันที่ 24-25 มกราคม 2567 พิเศษ สมัคร 2 ท่านลด 800-ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO ISO 9001:2015

(ISO 9001:2015 Requirement)

 

หลักการและเหตุผล

          

ISO 9001 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ   Quality Management System Requirements 

ข้อกำหนดในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ  ในการตรวจติดตามหรือบุคคลในองค์กรต้องทราบและประยุกต์ใช้กระบวนการในองค์กรให้ตรงตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง  ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ และข้อกำหนดขององค์กร

 

วัตถุประสงค์:

1.       เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

2.       เพื่อให้สามารถนำประยุกต์ใช้ในกระบวนการในระบบงานองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หัวข้ออบรม:  เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.

 

Module 1: หลักปรัชญาของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·      ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

·      หลักปรัชญาของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle

·      วงจร PDCA กับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

 

Module 2: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Requirement
 
 
 
1.       ขอบเขตระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

2.       มาตรฐานอ้างอิง

3.       คำศัพท์และคำนิยาม
 
 
4.       บริบทขององค์กร Context of the Organization

5.       ความเป็นผู้นำ Leadership

6.       การวางแผน Planning

7.       การสนับสนุน Support

8.       การปฏิบัติการ  Operation

9.       การประเมินสมรรถนะ  Performance Evaluation

10.   การปรับปรุง Improvement

·      ความสอดคล้องแต่ละข้อกำหนดกับกระบวนการภายในองค์กร

สรุป ถาม ตอบ   วิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย

Internal Auditor Team  หรือพนักงานในองค์กร

 

รูปแบบการสัมมนา

1.       บรรยายเนื้อหา หลักทฤษฎี ให้เข้าใจง่าย แบบการมีส่วนร่วมผู้เรียน

2.       อธิบายตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน
 
 

เทคนิคการเป็น Internal Audit ISO 9001:2015  แบบมืออาชีพ

 

 

หลักการและเหตุผล

ยุค VUCA นี้มีความไม่แน่นอน ความไม่มั่นใจ ความซับซ้อน ความคลุมครือ เป็นความท้าทายสำหรับองค์กรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องหาเครื่องมือหรือกระบวนการต่าง ๆ มาช่วยบริหารจัดการให้มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงมือลูกค้าทำให้เกิดความพึงพอใจ  แต่ละองค์กรนำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) เข้ามาสร้างมาตรฐานการทำงานในองค์กร

           หัวใจหลักของระบบการจัดการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่รับผิดชอบในองค์กร ตั้งแต่ของผู้บริหารสูงสุด  นโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผน การนำไปใช้งาน การตรวจติดตาม การทบทวน จนถึงกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความน่าเชื่อถือ องค์กรจึงต้องมีผู้ตรวจประเมินภายในองค์กนที่มีคุณภาพ

 

 

วัตถุประสงค์:

1.       ผู้เข้าอบรมความเข้าใจแนวคิด หลักการของการเป็น Internal audit และข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

2.       ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของการเป็นทีมตรวจติดตามภายใน และกระบวนการตรวจติดตามทั้งหมดจนครบตามข้อกำหนดในการตรวจติดตาม

3.       ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.       ผู้เข้าอบรมสามารถตั้งคำถามได้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001

 


หัวข้ออบรม: 

 
 
Module 1: แนวคิด หลักการของการเป็น Internal audit และข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

·      แนวคิด หลักการของการเป็น Internal audit

·      ทบทวนข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

·      บทบาทของการเป็นทีมตรวจติดตามภายใน (Lead Auditor, Auditor team)

·      กระบวนการตรวจติดตามทั้งหมดจนครบตามข้อกำหนดในการตรวจติดตาม

-          การจัดทำการวางแผน

-          การออกคำสั่งแต่งตั้ง

-          การตรวจติดตามในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

-          การออก CAR  และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-          การสรุปและจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน

-          ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

Workshop
 
 
Module 2: การตั้งคำถาม Audit Check List ในการตรวจติดตาม

·      ความสำคัญของ Audit Check List

·      แบบฟอร์ม Audit Check List

·      ประเด็นคำถามที่จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดในแต่ละแผนกในองค์กร

·      Workshop
 
 
Module 3: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

·      การเปิดประชุมที่ดี

·      การตรวจติดตามภายในตามระบบบริหารคุณภาพ

·      เทคนิคการสอบถาม และขอดูหลักฐานในการลงตรวจพื้นที่ในองค์กร

·      สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการตรวจติกตาม

·      เทคนิคในการสื่อสาร การอธิบาย หากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างการตรวจติดตามภายใน

·      การปิดการประชุมที่ดี

·      การเขียน CAR  และการเขียนสรุปรายงานการตรวจติดตาม

·      เทคนิคในการติดตามผลและปิด CAR
 
 
 
วิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติม  สรุป  ถาม-ตอบ


กลุ่มเป้าหมาย

Internal Auditor Team  หรือพนักงานที่จะแต่งตั้งในการเป็น  Internal Auditor

รูปแบบการสัมมนา

1.       การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                    30 %

2.       ฝึกปฏิบัติ Workshop/ฝึกปฏิบัติ                                              70 %

     

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้