หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติสินค้า:

รอบวันที่ 2 กันยายน 2566 (09.00-16.00 น)

Share

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบัน การทำงานของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยนั้นต้องสัมผัสกับปัจจัยที่สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ อาทิ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้สารเคมีที่เป้ฯอันตราย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ก็ได้เห็นปัญหาเรื่องนี้ จึงได้ออกกฎหมายมาควบคุม โดยกระทรวงแรงงาน ในออก “ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน” ขึ้น และกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออก “พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562” ซึ่งในกฎหมายทั้ง 2 ฉบับแม้จะใช้ชื่อต่างกัน แต่ลักษณะอาการของโรคที่ควบคุมไม่แตกต่างกัน และได้ระบุว่า ให้ “นายจ้าง” “เจ้าของ” หรือ “ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ” นั้นต้องทำการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่อาจเกิดต่อลูกจ้างได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงแม้กฎหมายจะกำหนดให้นายจ้างรับผิดชอบด้านความปลอดภัยให้ลูกจ้าง แต่ผู้ที่จะสามารถมาดูแลลูกจ้างที่หน้างานได้ จะเป็นบุคลากรที่ถูกแต่งตั้งมาดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะ ก็คือ จป.วิชาชีพมากกว่า

นอกจากนี้ บทบาทหน้าที่ของ จป.วิชาชีพตาม กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2565 ได้กำหนดให้ จป.วิชาชีพ ของแต่ละสถานประกอบกิจการมีหน้าที่อบรมเรื่องการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกจ้างด้วย

              ดังนั้น ทางผู้จัดอบรมจึงทำการจัดอบรมในหลักสูตร “แนวทางการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของกระทรวงสาธารณสุข และโรคจากการทำงานของกระทรวงแรงงาน” ขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวของสถานประกอบกิจการ ได้นำไปปรับใช้ในหน่วยงานของตน ว่าจะเป็นการอบรม หรือการจัดการต่างๆ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพต่อลูกจ้างของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ที่ทำให้เกิดโรคได้ต่อลูกจ้าง หรือประชาชนภายนอก

2.         เพื่อให้ได้ทราบถึงกฎหมายในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

3.    เพื่อให้ได้แนวทางการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ

 

กำหนดการอบรม

8.30 - 8.45 น.                   ลงทะเบียน

8.45 – 9.00 น.                  ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

9.00 – 10.30 น.                ทฤษฎีและความรู้ทั่วไปเรื่องโรคจากการทำงาน

                                         กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการทำงานของกระทรวงแรงงาน

10.30 - 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.               กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม1

2.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.              แนวทางการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังโรค และการอบรมพนักงาน

ตามบทบาทหน้าที่ในกฎหมายของ จป.วิชาชีพ

14.30 – 14.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.               แนวทางการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังโรค และการอบรมพนักงาน

ตามบทบาทหน้าที่ในกฎหมายของ จป.วิชาชีพ

 

การวัดผลการฝึกอบรม

เข้ารับการอบรมครบ 6 ชั่วโมง

การทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม (คะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60)

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้