วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : All product

Share

  หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So

                            วันพุธที่  14  มิถุนายน  2566   
 เวลา  09.00 -16.00  น.

สถานที่ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร  : อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ
สมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!


หลักการและเหตุผล

การทำงานให้ได้ผลงานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า    การสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญมากเพราะทำให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง   ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการย่อมนำมาซึ่งความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย   อีกทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศและการประสานงานที่ดีของทีมบุคคลากร  ในองค์กรอันจะนำไปสู่การมีความสามัคคีความสุขในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้องค์กรเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไป การสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์กรญี่ปุ่น ที่ทั่วโลกต่างคุ้นเคย คือ Ho Ren So แต่การสื่อสารภายในองค์กรในลักษณะนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรหรือคนญี่ปุ่นเท่านั้น แต่บริษัท โรงงาน และองค์กรหรือหน่วยอื่นในประเทศต่างๆสามารถนำเอาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นี้ไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งได้ผลดีต่อองค์กรต่างๆที่นำไปใช้อย่างจับต้องได้

              ในแต่ละวันของการทำงาน พนักงานที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่กำหนดไว้หรือไม่ งานที่ทำมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของงานอยู่มากน้อยเพียงใด ในฐานะคนที่เป็นหัวหน้างาน หรือในฐานะคนที่ทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันควรมีการตรวจสอบในแต่ละส่วนงานว่าสำเร็จไปได้มากน้อยเพียงใด การที่องค์กรจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกเช่นนี้ได้ จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของการทำงานแบบ HO-REN-SO เรียนรู้หลักของการใช้ HO-REN-SO จะต้องเป็นคนช่างสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการแบบ HO-REN-SO ให้กับผู้บังคับชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข (Take action) และปรับปรุงเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

 
1.          เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ และเข้าใจหลักการรายงาน การติดต่อ และ การปรึกษาตามหลักการ HORENSO

2.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้จักเทคนิค การสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ HORENSO  ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชม และการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน แบบ HORENSO 

4.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร แบบ HORENSO  ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เห็นความสำคัญ และตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมด้วยกัน และกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ นั้นมีผลต่อความอยู่รอด และเจริญเติบโตขององค์กร

 

ลักษณะของการอบรม

      เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า DISC Model และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีการ

1.          บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม

2.          การใช้เครื่องมือ DISC Model และ OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น

·       Ai (Appreciative Inquiry)

·       Dialogue สุนทรียะสนทนา

·       เกมพฤติกรรม

·       Work Shop

·       Clip VDO และอื่นๆ

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

 การสื่อสาร มิติที่สำคัญของการทำงานร่วมกัน

·      ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร

·      วัฒนธรรมการทำงานแบบไทย ผลดี และผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักพื้นฐานของการสื่อสาร

·      องค์ประกอบของการสื่อสาร

·      กระบวนการสื่อสาร

·      หน้าที่ของการสื่อสาร

·      กฎเกณฑ์ในการสื่อสารที่ดี

·      องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล

·      อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างบุคคล

·      ขั้นตอนการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล

·      ทักษะสำคัญของการสื่อสารที่สำคัญเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

วัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น : HORENSO

·      HORENSO คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

·      HORENSO เน้นการสื่อสารแนวนอน และล่างขึ้นบน

·      HORENSO ประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสาหลัก HO-REN-SO

การประยุกต์การบริหารการสื่อสารแบบ HO-REN-SO

·      หลักการทำงานแบบ โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)

·      HO - การรายงาน คือหน้าที่เป็นอย่างไร

o   การรายงาน (HO) ในส่วนของลูกน้อง

o   ลูกน้องควรมีการเตรียมข้อมูลก่อนการส่งสารหรือข้อมูลไปยังส่วนหัวหน้า

·      เทคนิคในการสรุปรายงาน / ลักษณะการรายงานที่ดี

o   วิธีการรายงานไปยังฝ่ายหัวหน้า

o   การรายงาน (HO) ในส่วนหัวหน้างานที่เป็นผู้รับรายงาน

·      REN - การประสานงาน คือการใส่ใจอย่างไร

o   การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน กับบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

o   รายงานความคืบหน้าของงานต่อหัวหน้า

o   วิธีการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ทําได้โดยรายงานความคืบหน้า ทันทีที่ได้รับข้อมูลใหม่และในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญ

·      การติดต่อประสานงาน (REN) ในส่วนของลูกน้อง

·      การติดต่อประสานงาน (REN) ในส่วนหัวหน้างาน

·      สรุปหลักการ และวิธีการติดต่อ-ประสานงาน

o   การทำงานแบบประสานงานร่วมกันหลายฝ่าย

·      ศิลปะในการติดต่อ-ประสานงาน

·      SO - การปรึกษา เพื่อแก้ไขเป็นอย่างไร

·      วิธีและขึ้นตอนการปรึกษาหารือ

o   การปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น 

o   การระดมสมองของทีม 

o   กระบวนการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง

o    

·      เครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา

o   Corrective เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

o   Preventive เพื่อการป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา

สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.          ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ และเข้าใจหลักการรายงาน การติดต่อ และ การปรึกษาตามหลักการ HORENSO

2.          ผู้เข้าอบรม รู้จักเทคนิค การสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ HORENSO  ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.          ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชม และการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน แบบ HORENSO 

4.          ผู้เข้าอบรม สามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร แบบ HORENSO  ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.          ผู้เข้าอบรม ได้เห็นความสำคัญ และตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมด้วยกัน และกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ นั้นมีผลต่อความอยู่รอด และเจริญเติบโตขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

 

วิธีการอบรม

การบรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม, เดี่ยว/ ทำแบบ Assessment /Clip VDO

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                      30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop    70%

 รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    

คุณธนนันท์     096-669-5554   Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter

www.dtntraining.com ,E-mail : dtntraining456@gmail.com  

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : dtntraining456@gmail.com   Line : jiwtraining (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

  
 
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้