วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : All product

Share

Onsite Training
 
หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้
 


                            วันศุกร์ที่  23  มิถุนายน  2566   
 
  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.   (6 ชม.)        

สถานที่ Rembrandt Hotel Bangkok สุขุมวิท ซอย 18-20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร  : อาจารย์องอาจ  ฉันทสมบัติ

สมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!


หัวข้อการสัมมนา

 หลักการและเหตุผล

พนักงานติดตามหนี้มีส่วนสำคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรหากการติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพและติดตามหนี้คืนไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหนี้เสียจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดหนี้เสีย  การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือติดต่อลูกหนี้ยาก (ไม่ยอมรับโทรศัพท์) ในบางกรณีลูกหนี้อาจจะยอมรับโทรศัพท์แต่จะบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้เมื่อพบปัญหาเหล่านี้ต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา“ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้”รวมถึงการใช้คำพูดและน้ำเสียงเพื่อจูงใจหรือเพื่อกดดันให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญาฯ การเรียนรู้และนำทักษะการเร่งรัดหนี้สินมาใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้กลับคืนมาได้มากที่สุด

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในการติดตามหนี้ที่ถูกต้องและวิธีการใช้คำพูดกับลูกหนี้โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง (NEGOTIATIONSKILLS) มาประยุกต์ใช้กับลูกหนี้ในแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้ผู้เข้าฝึกอบรมจะสามารถนำจุดแข็งไปใช้และในบางครั้งหากเกิดข้อโต้แย้งจากลูกหนี้หรือพบปัญหาเฉพาะหน้า ต้องใช้ทักษะในการเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยไม่เปิดช่องว่างหรือเปิดจุดอ่อนให้ลูกหนี้นำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ในภายหลัง

ดังนั้นหลักสูตร “เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้   ”จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆจากการเรียนรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาและเรียกเก็บเงินได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์จะส่งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจมีสภาพคล่อง และ มีกำไรโดยที่จะ”ได้ทั้งเงิน และได้ทั้งใจลูกหนี้”

วัตถุประสงค์

 
1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

 

หัวขัอการอบรม

1.          ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก ?         

2.          บทบาท และหน้าที่ & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ

3.          ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้                                                                                                                                                      - การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

                                           - ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

                                          - คำพูด ,น้ำสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง                                             

4.          ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท                                          

5.          การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่อรอง ” )                                      

6.          อำนาจในการต่อรอง

7.          ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง                                                

8.          เวทีการเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )                                                              

9.          กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ มี 6 ขั้นตอน

10.     ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ                   

11.     กฏหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้                                                                         

12.     หนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้

13.     พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม          ( ข้อปฏิบัติ / ข้อห้าม )

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้:-

1. ทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้

2. สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย“เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”

3. สามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ชำระหนี้

 
กำหนดการฝึกอบรม

เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้

                                                                    

        เวลา                                        รายละเอียด (หัวข้อการฝึกอบรม)                                                                

9.00 – 10.30 น.                              ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก ?                                                                                                   Pre – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical

                                                          บทบาท และหน้าที่ & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ

                                                          ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้                                                                                                                                          - การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

                                                          - ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

                                                         - คำพูด ,น้ำสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง

10.30 – 10.45 น.               ********     Coffee break             ********                                                                   

10.45 – 12.00 น.                             ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท                                           

                                                          Role – Play การรับมือกับลูกหนี้ 3 ประเภท 

12.00 – 13.00 น.               ********      พัก เที่ยง     ********                                                                         

13.00 – 14.30 น.                             การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่อรอง ” )                                      

                                                          อำนาจในการต่อรอง

ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง                                                

เวทีการเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )                                                               

กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ มี 6 ขั้นตอน

ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ                   

14.30 – 14.45 น.               ********      Coffee break            ********                                                                                 

14.45 – 15.30 น.                              กฏหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้                                                                                                                             * หนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้

      * พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม

         ( ข้อปฏิบัติ / ข้อห้าม )

15.30 – 16.00 น.               Post – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical      

********************************                


 


รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    

คุณธนนันท์     096-669-5554   Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter

www.dtntraining.com ,E-mail : dtntraining456@gmail.com  

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : dtntraining456@gmail.com   Line : jiwtraining (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

  
 
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้