วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : All product

Share

  หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

วันอังคารที่   27 มิถุนายน  2566

สถานที่ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร  : ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักการและเหตุผล

หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)  ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการวางแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรให้กับผู้บริหารสายงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะเครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT Analysis ซึ่งจะช่วยให้รับรู้จุดแข็งที่มีอยู่ จุดอ่อนที่ควรต้องแก้ไขปรับปรุง โอกาสที่ส่งผลดีต่องานหรือธุรกิจ และอุปสรรคที่ขัดขวางธุรกิจ รวมทั้งสามารถเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ Workshop เพื่อฝึกทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Goal setting) และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (Function and Individual) ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายขององค์กร (Corporate Goal) และสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

2.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตั้งเป้าหมายการทำงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถวางแผนการทำงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและสนับสนุนต่อนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ

3.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และสามารถประยุกต์ใช้จริงในหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ   >>  ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

 

รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม

 
1  ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์  (Strategic Performance Management System)
เรียนรู้แนวคิด หลักการและกระบวนการในการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
-          บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

-          ปัญหาการวางแผนงานและการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ

-          หลักสำคัญของระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

-          เครื่องมือการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่

-          ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์

2 การเชื่อมโยงการบริหารผลการดำเนินงานกับเป้าหมายธุรกิจของบริษัท (Corporate Goal Setting)  เรียนรู้หลักการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

-          เทคนิคการกำหนด/ทบทวนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมองค์กร

-          เทคนิคการกำหนดเป้าหมายประจำปีขององค์กร (Corporate Goal Setting)

-          เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รองรับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร

3 การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน (Corporate KPIs Cascading)  เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายการทำงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถวางแผนการทำงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและสนับสนุนต่อนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ

-          ปัญหาที่มักพบบ่อยในการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน

-          เทคนิคการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน (Corporate KPIs Cascading)

-          เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (Function and Individual KPIs)

4 การติดตามงานและประเมินผลเป้าหมาย

 
§ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการติดตามงานตามแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
 - การติดตามและประเมินผลเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- การทบทวนเป้าหมาย และการปรับปรุงแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 

รูปแบบการฝึกอบรม

·      บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจหลักการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนกลยุทธ์ การตั้งเป้าหมายการทำงาน และการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

·      การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Case Study และ Discussion

·      ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Workshop จากกรณีศึกษาจริงขององค์กร หลังการอบรมสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง

ระยะเวลาฝึกอบรม

     1 วัน

     เวลา 09.00 – 16.00 น.

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

1.       ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การวางแผนงาน และการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ

2.       ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์และการกำหนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน

3.       ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะการวางแผนงานและการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

 รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    

คุณธนนันท์     096-669-5554   Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter

www.dtntraining.com ,E-mail : dtntraining456@gmail.com  

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : dtntraining456@gmail.com   Line : jiwtraining (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

  
 
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้