วันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 19-20 กรกฎาคม 2566 หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน (ภาคฝึกปฏิบัติ อบรม 2 วัน)

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : All product

Share

Onsite Training
 
  หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน
 (ภาคฝึกปฏิบัติ  อบรม 2 วัน)
 


                              วันพุธ-พฤหัสบดี ที่  19-20  กรกฎาคม  2566 
เวลา  09.00 -16.00  น.   

สถานที่ Rembrandt Hotel Bangkok สุขุมวิท ซอย 18-20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร  : ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส
 ราคาพิเศษ สมัครอบรม 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ  7,000.-


หลักการและเหตุผล

ปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมขวัญกำลังใจนั่นคือ “ค่าตอบแทน” ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน เงินพิเศษหรือสวัสดิการ ซึ่งการบริหารค่าตอบแทนให้มี ประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่าการบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์นั้นอาจพิจารณาในมิติของรูปแบบขององค์กร เช่น การแข่งขันในตลาด การจ้างแบบตลอดชีพ หรือแบบจูงใจระยะสั้น ซึ่งล้วนมีองค์ประกอบการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน (Compensation Mix) ทั้งนี้การบริหารค่าตอบแทนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลไกในการควบคุมและส่งเสริมพนักงานดังกล่าว ประกอบไปด้วยการจัดการภายใน 4 ด้าน คือ ความสอดคล้องภายในองค์กร (Internal Consistency) การแข่งขันภายนอกองค์กร ( External Competitiveness) การส่งมอบงานของพนักงาน (Employee Contribution) และการจัดการงบประมาณ และการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กร (Administration)

          ดังนั้น เพื่อให้การบริหารค่าตอบแทนขององค์กรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและสามารถสร้างแรงจูงใจตลอดจนขวัญกำลังใจให้พนักงานได้ เพื่อที่องค์กรจะได้สามารถรักษาคนเก่ง คนดีไว้ในองค์กรได้อีกนาน ๆ อีกทั้งยังสามารถดึงดูดให้คนเก่ง คนดีต้องการเข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้ หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน (Compensation and Benefit) ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานและความสามารถของบุคลากร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

          เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายจะสามารถ...

          1. อธิบายความหมายและความจำเป็นของการบริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

          2. ลงมือประเมินค่างานตามตำแหน่งในองค์กร เพื่อกำหนดกรอบขอบเขตอัตราค่าจ้างเงินเดือนและค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสมกับระดับภารกิจงาน

          3. วางแผนบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยคำนึงความสามารถในการจ่ายขององค์กรตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรในอนาคตได้ในระยะยาว

ขอบเขตสาระการเรียนรู้

          1. เหตุผลและความจำเป็นของการจัดทำกลยุทธ์บริหารค่าตอบแทน

          2. ผู้กำหนดค่าตอบแทนและเงินเดือนคือใคร?

          3. กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน

          4. การเชื่อมโยงกลยุทธ์บริหารค่าตอบแทนกับการบริหารงานบุคคล

                     4.1 การปรับอัตราเงินเดือนเมื่อเลื่อนตำแหน่ง

                     4.2 การกำหนดอัตราเงินเดือนกับเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)

                     4.3 การขึ้นเงินเดือนประจำปี

          5. การลงโทษโดยการหักค่าตอบแทน (ค่าขาดงาน, มาสาย ฯลฯ)

วิธีการ

          บรรยายประกอบตัวอย่าง                                25%

          กิจกรรมระดมความคิด                                   35%

          ฝึกปฏิบัติ                                                  30%

ระยะเวลาและกำหนดการ

          ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้คือ 2 วัน (12 ชั่วโมง) ดังรายละเอียดกำหนดการต่อไปนี้


หัวข้อการฝึกอบรม


วันแรก
08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.   เกริ่นนำภาพรวมของหลักสูตร

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ “การบริหารค่าตอบแทนและเงินเดือนคืออะไร ทำไมต้องทำ?”
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
กิจกรรมระดมความคิดและนำเสนอ หัวข้อ “เป้าหมายของการบริหารค่าตอบแทนและเงินเดือน”
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
การบรรยายประกอบตัวอย่างสาธิต หัวข้อ “ขั้นตอนและหลักการบริหารค่าตอบแทนและเงินเดือน”
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.
กิจกรรมระดมความคิดและนำเสนอ หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน”

สรุปการเรียนรู้ประจำวัน
 
วันที่สอง
08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.    สรุปเชื่อมโยงการเรียนรู้และกิจกรรมเตรียมความพร้อม

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ “การเชื่อมโยงกลยุทธ์บริหารค่าตอบแทนกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล”
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
การฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “การกำหนดกลยุทธ์บริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนจากกรณีศึกษาที่กำหนดให้”
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
การฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “การกำหนดกลยุทธ์บริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนจากกรณีศึกษาที่กำหนดให้” (ต่อ)
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.
การนำเสนอผลการปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะ หัวข้อ “การกำหนดกลยุทธ์บริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนจากกรณีศึกษาที่กำหนดให้”

สรุปการเรียนรู้
 

หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวเป็นเพียงโครงร่างเบื้องต้นเท่านั้น สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ได้อย่างยืดหยุ่นและไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่อย่างใด

 


 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    

คุณธนนันท์     096-669-5554   Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter

www.dtntraining.com ,E-mail : dtntraining456@gmail.com  

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : dtntraining456@gmail.com   Line : jiwtraining (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

  
 
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้