ยืนยันอบรม วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา หลักสูตร เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา (outsource) ต้องบริหารอย่างไร..?

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : All product

Share

ยืนยันจัดอบรม  หลักสูตร เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา (outsource) ต้องบริหารอย่างไร..?

                               วันจันทร์ที่  17  กรกฎาคม  2566
เวลา  09.00-16.00  น.   

สถานที่ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร  : อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

สมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!


หลักการและเหตุผล

    วัตถุประสงค์

ใ   เพื่อให้นายจ้าง, ผู้บริหาร หรือ HR. ทราบถึงการจ้างแรงงานระหว่างพนักงานประจำของบริษัทฯ กับการจ้างแรงงานที่ผ่านบริษัทรับเหมา Outsource แตกต่างกันอย่างไร.. เช่น กรณีลูกจ้างไม่ผ่านทดลองงาน ,การลงโทษทางวินัย ,การย้ายหน่วยงาน หรือการเลิกจ้าง

2.  เพื่อให้ทราบถึงการกำหนดสภาพการทำงานให้ลูกจ้างที่นำเข้าผ่านบริษัท Outsource นายจ้างมีสิทธิกำหนดให้ทำงานแตกต่างไปจากลูกจ้างประจำของบริษัทฯ ได้มากน้อยเพียงใด และมีการเลือกปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น การกำหนดให้ทำงานต้องเข้าทำงานตามกะเช้า   กะบ่าย ,กะดึก , หรือ ต้องออกไปปฏิบัติงานตามไซต์งาน , ออกไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างๆ

3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้ และเป็นกรณีศึกษาในกรณีนายจ้างมีการบริหารงานผิดพลาดเกี่ยวกับ เรื่องการจ่ายค่าจ้าง,ค่าล่วงเวลา หรือ การจ่ายสวัสดิการไม่เป็นไปตามสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้ติดตามทวงถาม เช่น การเรียกร้องสิทธิทางแรงงานจังหวัด หรือ ฟ้องศาลแรงงาน องค์กรจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง..?

หัวข้อการอบรม          

1.                             วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsource มีอะไรบ้าง..?

2.                             บริษัทฯจะต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อพนักงานในองค์กรตามกฎหมายแรงงาน มีอะไรบ้าง..?

·                ยกตัวอย่าง : วันทำงาน - การจ่ายค่าจ้าง - การจ่ายสวัสดิการ - การลงโทษทางวินัย - การเลิกจ้าง - การจ่ายค่าชดเชย ในกรณีต่างๆ

3.                              ผู้บริหาร หรือ HR. ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน และประเภทของสัญญาจ้างแรงงาน อะไรบ้าง..?

·                ยกตัวอย่าง : สัญญาจ้างแรงงานปลายเปิด - สัญญาจ้างแรงงานปลายปิด - สัญญาจ้างทำของ - ผู้รับเหมาช่วง หรือ ตัวแทนจำหน่าย

4.                             การทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsource เพื่อให้นำแรงงานเติมเต็มให้กับองค์กร หรือ เพื่อการทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องและ เป็นธรรมต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?  

·                มีตัวอย่าง : การเขียนสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง - การจ่ายค่าจ้าง - การจ่ายสวัสดิการ - การส่งคืนลูกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

5.                              การจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 กรณีให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?

·                มีตัวอย่าง :  การระเบียบปฏิบัติการจ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้าง  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

6.                             สภาพการจ้าง และสภาพการทำงานมีความจำเป็นต้องให้ทำงานเหมือนกับพนักงานประจำของบริษัทฯ หรือไม่ เพราะอะไร..?  

·                ยกตัวอย่าง  :  การได้รับสิทธิวันหยุด - วันลาต่างๆ - การทำงานประจำกะเช้า - ต้องเข้ากะบ่าย - กะดึก

7.                              ขอบเขตการบริหารจัดการ หรือการลงโทษทางวินัยพนักงานที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ทำได้เพียงใด..เช่น  การปฏิบัติงานที่ไม่ผ่านทดลองงาน - การย้ายหน่วยงาน - การลงโทษทางวินัย - การเลิกจ้าง เพราะเหตุในกรณีต่างๆ

·                มีตัวอย่าง : หนังสือลงโทษทางวินัย - เป็นหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน - หนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

8.                              กรณีนายจ้างมี นโยบายสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อต่อเติมโรงงานหรือติดตั้งเครื่องจักรเป็นเวลา 60 วัน ต้องบริหารจัดการ อย่างไร  และลูกจ้างที่ผ่านบริษัท Outsource จะได้รับค่าจ้างจากใคร..?   

·                 มีตัวอย่าง : การทำหนังสือ แจ้งต่อภาครัฐเพื่อให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างร้อยละ 75  ของค่าจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

9.                             กรณีนายจ้างประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจจนเกิดวิกฤต เป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่มีงานทำ,นายจ้างไม่มีรายได้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ลูกจ้างหยุดงาน 60 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างจะได้รับการว่างงานอย่างไร..?  

·               มีตัวอย่าง : การทำหนังสือ แจ้งภาครัฐเพื่อวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับสิทธิว่างงาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

10. เมื่อนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมีนโยบาย ยกเลิกสัญญาจ้างบริษัทรับเหมา Outsource ก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·                 ยกตัวอย่าง : การรับผิดต่อบริษัท Outsource กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนด และการส่งมอบแรงงานคืนต่อบริษัท Outsource             

11. กรณีนายจ้างส่งมอบลูกจ้างคืนต่อบริษัท Outsource ไปแล้ว เมื่อบริษัท Outsource ไม่สามารถจัดส่งลูกจ้างไปทำงาน ณ ที่บริษัทฯ แห่งใหม่ได้ลูกจ้างจะรับสิทธิอะไรบ้าง..?

·                ยกตัวอย่าง  : ลูกจ้างไม่ได้ทำงานจะได้รับค่าจ้างจากใคร.. จะได้รับการว่างงานจากประกันสังคมหรือไม่..

12.  กรณีบริษัท Outsource จัดส่งลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน นายจ้างต้องตรวจสอบอะไรบ้าง..?

·                ยกตัวอย่าง  : การตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Visa ) -ใบอนุญาตให้ทำงาน - บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว - บัตรพิสูจน์สัญชาติ

13.  กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในบริษัทฯ องค์กรจะได้รับผลกระทบ อะไรบ้าง..?

 14.  กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ทำความเสียหายต่องาน แล้วออกจากงานไป ใครคือผู้รับผิดชอบ ในทางเสียหายต่องาน

 15.  เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ประสบอันตราย , เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการทำงาน องค์กรจะได้รับผลกระทบอย่างไร..?

 16.  ข้อเปรียบเทียบการจ้างแรงงานที่นำเข้าผ่านบริษัท Outsource เกิดผลดี และแตกต่างจากการจ้างแรงงานประจำของบริษัทฯ อย่างไร..?

 17.  กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ,จ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้างผ่านบริษัท Outsource เมื่อบริษัท Outsourceไม่จ่าย ให้กับลูกจ้าง ในกรณีนี้ลูกจ้าง บริษัท Outsource จะติดตามทวงถาม หรือ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก ใคร..?

 18.  เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ปฏิบัติงานกลับบริษัทฯ ไปจนเกษียณอายุ ในการทำงานจะได้รับ ค่าชดเชยตามค่าจ้าง,ตามอายุในการทำงาน , ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 กับใคร..?

 19.  ข้อควรระวัง : การฟ้องคดีย้อนหลัง ตาม มาตรา 11/1 เพื่อเรียกร้อง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 20.  อายุความในการเรียกร้องสิทธิ และ ค่าดอกเบี้ย หรือสิทธิ ในการเรียกเงินเพิ่มใน กรณีต่างๆ                       

 

·    ถาม - ตอบ - แนะนำ

·    ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้อง

·    ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย


วิทยากร  :   อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    

คุณธนนันท์     096-669-5554   Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter

www.dtntraining.com ,E-mail : dtntraining456@gmail.com  

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : dtntraining456@gmail.com   Line : jiwtraining (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

  
 
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้