ยืนยันอบรม 14 June 23 หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : All product

Share

Onsite Training / Online by Zoom  กฎหมายแรงงาน

ยืนยันจัดอบรม  หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566


**เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง  การบอกกล่าวล่วงหน้า/ลงโทษทางวินัยเพื่อเลิกจ้างที่ถูกต้อง ต้องเรียนหลักสูตรนี้!!!

มีตัวอย่าง >> การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมคำอธิบาย“ ฟรี ” ทุกข้อ


                               วันพุธที่  14 มิถุนายน  2566  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.   (6 ชม.)        

สถานที่ Rembrandt Hotel Bangkok สุขุมวิท ซอย 18-20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร  : อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

สมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!


หัวข้อการสัมมนา


1.   ทำสัญญารับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานนายจ้างไม่รับเข้าทำงานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?

2.    ทำสัญญาเพื่อเข้าทำงานกับนายจ้างแล้ว เมื่อถึงวันทำงานลูกจ้างไม่มาทำงานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่าไร..?

3.    ทำสัญญาจ้างพนักงานประจำบริษัทฯต้องกำหนดค่าจ้าง สวัสดิการ และเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

4.    คนที่ฉลาดแต่ขยัน,คนที่ฉลาดแต่ขี้เกียจ,คนที่โง่แต่ขี้เกียจ,คนที่โง่แต่ขยัน คนประเภทใดสมควรเก็บไว้ทำงาน....

5.    ในกรณีเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ผ่านการทดลองงาน การบอกกล่าวล่วงหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องแจ้งเมื่อใด..?

6.    นายจ้างมีสิทธิเรียกรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างได้มีตำแหน่งงานใดบ้าง..และเรียกเก็บได้ไม่เกินเท่าใด..?

7.    นายจ้างทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลงกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายนำไปปฏิบัติไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

8.    สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้อะไร..เป็นค่าจ้าง อะไร..ไม่เป็นค่าจ้าง นายจ้างไม่อยากให้เป็นค่าจ้างต้องทำอย่างไร..?

9.    ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆนายจ้างหักค่าจ้างไม่ได้ การปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผิดกฎหมายแรงงานต้องทำอย่างไร..?

10. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน เปลี่ยนสภาพการทำงาน ถือว่าเป็นเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือไม่..เพราะอะไร..?                             

11. มีพฤติกรรมชอบตั้งใจเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงานจนเป็นอาจิณ จะลงโทษทางวินัยพิจารณาจากอะไร..?

12. มีพฤติกรรมชอบดื่มสุรา หรือเสพสิ่งมึนเมาแล้วเข้ามาทำงานนายจ้างจะลงโทษเพื่อเลิกจ้างต้องทำอย่างไร..?

13. ลงชื่อเข้าทำงานในวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลา ( ทำOT.) เมื่อถึงเวลาแล้วไม่ทำ นายจ้างลงโทษอะไรได้บ้าง..?

14. เบิกค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง การเลิกจ้างต้องทำอย่างไร..?

15. ลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ เช่น โทรศัพท์ลางานไลน์ลางาน ฝากเพื่อนลางาน ลางานกับโต๊ะทำงานต้องทำอย่างไร..?

16. มีพฤติกรรมหยุดงานบ่อยๆเพื่อทำยอดในรอบปีแล้วมักจะลาป่วยเท็จ จะลงโทษหรือเลิกจ้าง ต้องจัดการอย่างไร..?

17. หยุดงานไป 4 วันโดยไม่ได้ลาวันที่ 5 มาทำงานและยื่นใบรับรองแพทย์ประกอบการลาป่วยนายจ้างต้องทำอย่างไร..?

18. มีพฤติกรรมชอบมาทำงานสายบ่อยๆ หรือออกนอกหน่วยงานเป็นอาจิณจะลงโทษหรือเลิกจ้าง ต้องจัดการอย่างไร..?

19. ลูกจ้างชอบมีพฤติกรรมมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?

20. ลูกจ้างหัวร้อน ชอบมีพฤติกรรม ด่าทอเพื่อนร่วมงาน ชอบโต้เถียงผู้บังคับบัญชา ลงโทษทางวินัยอะไร..ได้บ้าง..?

21. ลูกจ้างโพสต์ข้อความด่าบริษัทฯ ด่าผู้บังคับบัญชา ด่าเพื่อนร่วมงานลงทางไลน์ ทางเฟชบุกจะมีความผิดอย่างไร..?

22. ลูกจ้างชอบดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดแล้วเข้ามาทำงาน ให้กับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?

23. สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากนายจ้าง หรือที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีกรณีใดบ้าง..?

24. นายจ้างมีนโยบาย ลดค่าจ้าง ลดสวัสดิการ งดจ่ายค่าเดินทาง งดจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ ทำได้ไหม เพราะอะไร..?

25. กรณีนายจ้างมีนโยบาย แก้ไข หรือยกเลิกสวัสดิการ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

26. ใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน เช่น รับแทงหวย ปล่อยเงินกู้ ขายยาเสพติด จะเลิกจ้างต้องอย่างไร..?

27. สัญญาจ้างระบุว่าระหว่างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างไปทำงาน  หรือนำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร..? 

28. ลูกจ้างลาออกจากงานทำงานไม่ครบ 30 วันตามที่ระบุไว้ในหนังสือลาออก จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                                      

29. ทำสัญญาจ้างปีต่อปีเมื่อครบสัญญาจ้าง 1 ปีแล้วไม่มีการจ้างกันต่อไปอีกลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง..?                                                           

30. ทำผิดวินัยร้ายแรงหลายคนต้องการเลิกจ้างพนักงานเป็นบางคนนายจ้างทำได้ไหม..เพราะไร..?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

31. ในกรณีลูกจ้างออกจากงานแล้ว ได้ร้องทุกข์ต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                

32. กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญการทำงานให้จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..?

33. กรณีลูกจ้างออกจากงาน ลาออก ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิวันลาพักผ่อน และวันลาพักผ่อนที่สะสมไว้อย่างไร..?

34. เมื่อลูกจ้างออกจากงาน ลาออก ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราเท่าใด..?

35. การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือน หรือหนังสือสั่งพักงานเป็นความผิดอย่างไร..?

36. กรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นชื่อ ไม่สนใจ และไม่ยอมรับความผิดในหนังสือเตือนผู้บริหารจะดำเนินการอย่างไร..?

37. การทำผิดวินัยเป็นกรณีร้ายแรง และจะต้องเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด..?

38. ตัวอย่าง  ที่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน มีกรณีใดบ้าง..?

39. ตัวอย่าง  ที่ไม่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน มีกรณีใดบ้าง..?                                                                                                            
                                                                                                                                

·     มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมคำอธิบาย

·     ถาม - ตอบ - แนะนำ

·     ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย                   

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า


ประสบการณ์ด้านแรงงานที่ต่างประเทศ

...... ประเทศมาเลเซีย  พ.ศ. 2546                      

...... ประเทศญี่ปุ่น  พ.ศ. 2554                                                                            

...... นครเจนนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์      เป็นเวลา 19 วัน พ.ศ. 2551

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

•         เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี

•         เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ

•         เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

•         เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน

•         เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่  จ. นนทบุรี

•         เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน บริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี2565

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คำสั่ง

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ที่ดี

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร การดำรงตนของผู้บริหารและหัวหน้างานที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร..

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทำข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน 

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเลิกจ้างในกรณีต่างๆ       

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่ใช้ล่าสุดปี2566

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2566

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ มีนโยบายเลิกจ้างอย่างไร..ไม่ให้ถูกฟ้อง

•         วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก..การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource)ต้องบริหารอย่างไร.

 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    

คุณธนนันท์     096-669-5554   Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter

www.dtntraining.com ,E-mail : dtntraining456@gmail.com  

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : dtntraining456@gmail.com   Line : jiwtraining (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

  
 
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้