ประวัติ วิทยากร  ดร.กฤติพงศ์  เดชส่งจรัส
image

    ดร.กฤติพงศ์  เดชส่งจรัส    

การศึกษา
               ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
               ปริญญาโท การบริหารรัฐกิจและการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับผู้บริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
               ปริญญาเอก การบริหารจัดการสาธารณะระดับสูง (HiPA) from University of Florida, USA.
               Certified Interactive trainer from ICMA University, Washington D.C. USA.
               Certified Case Research & Writing from Pepperdine University – Malibu, California. USA.
               ประกาศนียบัตรระดับผลการศึกษายอดเยี่ยม (Excellence) หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 37 โดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ
              ด้านเทคนิคการสร้างและการพัฒนาทีมงานเชิงบูรณาการ
              ด้านการสร้างและการบริหารวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
              ด้านภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง
              ด้านการพัฒนาทักษะทางความคิด (คิดเชิงยุทธศาสตร์, คิดสร้างสรรค์, คิดเชิงระบบ)
              ด้านการพัฒนาทักษะการบริการที่เป็นเลิศด้วยหลักหัวใจบริการ
              ด้านเทคนิคการนำเสนอ, เทคนิคการเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการอบรม
              ด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
              ด้านกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
              ด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ (Competency)
              ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
              ด้านการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (ตามหลักธรรมาภิบาล)
              ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลภาครัฐ
              ด้านการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
              ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก Total Management Integration

ผลงานทางวิชาการ
             บทความ “การทำงานเป็นทีมแบบพลังผนึก (Synergy Teamwork)”
             บทความ “ภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง”
             เอกสารประกอบหลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
             หนังสือ “เทคนิคการนำเกมและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้”
             หนังสือ “แนวทางการปลูกสร้างและพัฒนาจิตสำนึก”

หลักสูตรน่าสนใจ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้